HSY ja YIT sopivat Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa uutta jätevedenpuhdistamoa Espoon Blominmäkeen. HSY solmi YIT:n kanssa noin 206 miljoonan euron sopimuksen puhdistamorakentamisen projektinjohtourakasta.

Lue lisää

Vedenhankinnan toimintavarmuutta laitetaan kuntoon yhteisvoimin

Kuntien pohjavesivarannot ja vedentarve eivät aina kohtaa vaan vesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti kuntien kesken. Hyvin suunnitellulla ja toimivalla yhteistyöllä voidaan varmistaa kaikkien kuntalaisten vedensaanti sekä mahdollistetaan alueen elinkeinotoiminnallinen vetovoima kaikissa olosuhteissa.

Lue lisää

Pohjaveden laadun seurantaan uusia menetelmiä

Suomen pohjavesimuodostumat ovat herkkiä pilaantumaan, sillä muodostumat ovat usein pieniä ja niitä suojaava maakerros on yleensä ohut ja hyvin vettä johtava. Pohjaveden laatua uhkaavat monet tekijät kuten esimerkiksi teollisuus, kaatopaikat, huoltoasemat, maa- ja metsätalous, tienpito, maanalaiset öljysäiliöt, maa-ainesten otto ja jätevesien käsittely.

Lue lisää

Vesihuollon tilaa ja rakennemuutosta selvittävä hanke käynnistyy

Vesihuoltoverkoston nykyinen korjaustahti ei ole riittävä. Hankkeen tavoitteena on löytää parhaat keinot tarvittavan rakennemuutoksen toteuttamiseen.

Lue lisää

Uponor nopeuttaa älykkäiden vedenmittauslaitteiden kehitystä

Uponor on päättänyt investoida 10 miljoonaa dollaria lisää Belkin Internationalin ja Uponor Oyj:n Phyn-yhteisyritykseen. Uponorin investoinnin kokonaismäärä nousee näin 25 miljoonaan dollariin, jolla Uponor saa Phynistä 50 prosentin omistusosuuden. 

Lue lisää