Soidensuojeluohjelman maastokartoitukset jatkuvat

Soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun liittyviä maastokartoituksia tehdään tulevana kesänä jokaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) alueella. Kartoitettavia soita on lähes tuhat. Pääosa niistä sijaitsee yksityismailla, mutta myös valtion soita tullaan kartoittamaan. Soilta kartoitetaan niiden tilaa, luontotyyppejä, lajistoa ja alueellisia erityispiirteitä.

Lue lisää

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Turengissa

Janakkalan Turengin ja Turengin sokeritehtaan pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen alkaa. Tutkimukset sijoittuvat Turengin keskustaajaman alueelle. Maastotyöt alkavat kairauksilla viikolla 21 ja jatkuvat painovoimamittauksilla syyskuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu lokakuussa 2014.

Lue lisää

Vesilaitoksissa otetaan käyttöön talousveden riskienhallintajärjestelmä

Suomi on ottamassa käyttöön talousveden riskienhallintajärjestelmän, jonka keskeinen osa on talousvettä toimittavien vesilaitosten laatima kartoitus veden laatua uhkaavista vaaroista. Kartoitus kattaa talousveden koko tuotantoketjun veden muodostumisalueelta kuluttajien vesihanaan asti. 

Lue lisää

Talvivaaran alapuolisten vesien tila pääosin ennallaan

Talvivaara on alkuvuoden ajan jatkanut käsiteltyjen jätevesien johtamista pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan ja etelään Vuoksen vesistön suuntaan. Kainuun ELY-keskuksen mukaan Talvivaaran päästöjen vaikutusalue ja alapuolisten vesien tila ovat pysyneet pääosin ennallaan vuoden 2013 loppuun verrattuna.

Lue lisää

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta puhdistusvelvoite Lahden kaupungille

Korkein hallinto-oikeus on antanut 12.5.2014 päätöksen, joka velvoittaa Lahden kaupungin puhdistamaan Sopenkorven teollisuusalueella osoitteessa Mestarinkatu 22 sijaitsevan kiinteistön arseenilla pilaantuneen maaperän.

Lue lisää