Jäteveden ravinteet ja hiili tehokkaasti kiertoon uudella menetelmällä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kehittänyt uudenlaisia menetelmiä, joissa jätevedestä saadaan talteen tärkeät ravinteet ja hiili. RAVITA- ja pyrolyysiteknologiat ovat lupaavia mahdollistaen erittäin korkean ravinteiden talteenottoasteen. Kaksivuotisessa RAHI-hankkeessa teknologioita päästään kokeilemaan käytännössä.

”Menetelmät ovat edistyksellisiä myös maailmanlaajuisesti ja merkittäviä kiertotalouden edistäjiä. Hanke toteuttaa strategista tavoitettamme nostaa ravinteiden kierrätys- ja hyötykäyttöastetta”, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

HSY:n ravinteiden talteenoton lähtökohtana on ollut fosforiravinteen eriyttäminen lietteestä. Tämä mahdollistaa ravinteiden tehokkaan talteenoton ja jäteveden tehokkaamman puhdistamisen.

RAVITA on talteenottomenetelmä, jossa fosfori kerätään talteen suoraan puhdistetusta jätevedestä fosforihappona. Prosessin avulla pyritään saamaan jätevedenpuhdistamon fosforikuormasta talteen jopa yli 60 prosenttia.

”Yksi osa hanketta keskittyy RAVITAn välituotteen eli kemiallisen lietetuotannon markkinatestaukseen täydessä laitosmittakaavassa, toinen liuotus- ja uuttoprosessin skaalaukseen täyden mittakaavan koelaitosta varten”, kertoo projektipäällikkö ja HSY:n projekti-insinööri Kati Blomberg.

Noin kolmasosa puhdistamolle tulevasta fosforista sitoutuu lietteeseen. HSY:n pilotoima lietteen pyrolyysi jalostaa fosforin talteenottoa sitoen samalla osan lietteen hiilestä stabiiliin muotoon. Pyrolyysikoelaitos on juuri käynnistymässä Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa. Siellä liete käsitellään kuumentamalla tuotteeksi, jossa hiili ja ravinteet ovat kompaktissa muodossa.

”Hankkeen kolmas osa keskittyy puhdistamolietteestä tehdyn biohiilen hyödyntämiseen ja sen toteutuksesta ja rahoituksesta vastaavat yhdessä HSY ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK”, kertoo HSY:n hankepäällikkö Aino Kainulainen.

Vesitalouden uutiskirjeHelmikuu 202128.2.2021