HSY kehittää jätevedenpuhdistusta Viikinmäessä

HSY aloittaa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla tänä vuonna kaksi hanketta, joiden tavoitteena on edistää jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta. Toinen hankkeista keskittyy mädätetyn lietteen lämmöntalteenottoon ja lämmön hyötykäyttöön, toisessa hankkeessa kehitetään jätevedenpuhdistuksessa käytettävän ilmastuksen hapensiirtoa tehokkaammaksi. Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeisiin valtiontukea ilmastonmuutoksen hillitsemisen perusteella.

”Jätevedenpuhdistus kuluttaa valtavat määrät energiaa: Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vuotuinen sähkönkulutus on noin 40 GWh ja lämmöntarve 34 GWh. Kehittämistoimenpiteillä on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Lämmöntalteenottoratkaisut ovat uusiutuvaa energiaa, joka ei tuota päästöjä”, toteaa kunnossapitoyksikön päällikkö Teemu Ketola.

Mädätetyn lietteen lämmöntalteenotto on jatkumoa Viikinmäessä jo aiempina vuosina toteutetulle kehitystyölle, jossa tavoitteena on energian kiertotalous ja puhdistamon toiminnassa tuotetun lämmön hyödyntäminen. Lietteestä talteen otettu lämpö on tarkoitus siirtää puhdistamon omaan lämmöntalteenottoverkostoon ja raakalietteeseen. Vuosittaisen hyödyksi saadun lämpöenergiamäärän arvioidaan olevan noin 2,8 GWh. Tämä vastaa keskimäärin 140 omakotitalon vuosittaista kokonaisenergiankulutusta tai 215 omakotitalon lämmitysenergian tarvetta.

Ilmastus on osa jätevedenpuhdistuksen biologista prosessia, jonka ansiosta elävät bakteerit alkavat poistaa jätevedestä eloperäistä ainetta ja ravinteita. Hankkeessa mukana olevien viiden ilmastuslinjan ilmankulutuksen osuus Viikinmäen puhdistamon energiankulutuksesta on noin 20 prosenttia. Kehityshankkeessa toteutettavan hapensiirtotehokkuuden parannuksen arvioidaan vähentävän muokattavien linjojen ilmankulutusta noin kolme prosenttia ja Viikinmäen vuotuista kokonaissähkönkulutusta noin 240 MWh.

”Olemme tehneet jätevedenpuhdistuksessa pitkäjänteistä työtä ilmastuksen energiatehokkuuden parantamiseksi sekä prosessin ohjauksen keinoin että investoinneilla. Muiden neljän ilmastuslinjan ilmastinala ja sen myötä energiatehokkuus on jo korkeampi kuin tässä hankkeessa muokattavien”, tuotantoyksikön päällikkö Marina Graan selvittää.

Hankkeiden verkkosivut:
Ilmastintiheyden kasvattaminen
Lietteen lämmöntalteenotto

Vesitalouden uutiskirjeTammikuu 202131.1.2021