Uusi vesilaki huomioi vesistöt entistä paremmin

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Uusi vesilaki astuu voimaan 1.1.2012. Uudella vesilailla pyritään tehostamaan vesitalousasioiden käsittelyä sekä selkeyttämään vesilain ja muun ympäristön käyttöä koskevan lainsäädännön välistä suhdetta. Uuden vesilain myötä on tarpeen muuttaa 15 muuta lakia.

Viranomaisten tehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: ELY-keskus hoitaa vesilain valvontaan liittyviä tehtäviä eli laillisuusvalvontaa ja yleisen edun valvontaa, toimii siis valtion valvontaviranomaisena. Tehtäviin kuuluu neuvonta ja ohjaus. ELY-keskus ottaa valvontaviranomaisena kantaa luvan tarpeeseen.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen: Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on ELY-keskuksen kanssa rinnakkainen rooli valvontaviranomaisena. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää myös tietyistä ojitukseen liittyvistä asioista.

Aluehallintovirasto: Aluehallintovirasto antaa lupahakemuksesta päätöksen ja neuvoo lupahakemusten sisältöasioissa eli toimii vesilain mukaisena lupaviranomaisena.

Keskeiset muutokset

Jokivesistöjen määrä lisääntyy ja lupaa tarvitaan nykyistä pienemmille toimenpiteille

Jokien määritelmä muuttuu ja sen seurauksena osa puroista muuttuu jokivesistöksi, arviolta 5700 kilometriä koko Suomessa. Vesilain määritelmä ojalle, purolle ja joelle ei aina ole yhtenevä karttanimien kanssa.
Kaikille yli 500 m3 ruoppauksille tulee hakea aluehallintoviraston lupaa. Erityisesti Pohjanmaan rannikolla tehdään satoja tämän rajan ylittäviä ruoppauksia vuosittain, joten lupa-asioiden määrän odotetaan lisääntyvän.

Vesistöjen kunnostukseen helpottavia menettelytapoja

Vedenpinnan nostohankkeiden lupakäsittely selkeytyy ja yksinkertaistuu, kun keskivesipinnan pysyvä muuttaminen saa oman hanketyyppikohtaisen säätelyn. Tarkoitusta varten voidaan perustaa vesilain mukainen yhteisö, joka toimii luvan hakijana. Vesilain mukainen yhteisö voidaan perustaa myös muuta vesistön kunnostusta tai vesitaloushanketta varten.

Ilmoitusvelvollisuudet lisääntyvät

Pienimuotoisesta ruoppauksesta, vähäistä suuremmasta ojituksesta, maa-ainestenotosta vesistön pohjasta ja vedenotosta (yli 100 m3/vrk) on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. ELY-keskuksen ja kuntien työnjaosta ilmoitusasioissa sovitaan ennen lain voimaantuloa.

Lisätietolinkit:
Lisätietoja:

Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Pirkanmaa:

Keski-Suomi:

Uusi vesilaki huomioi vesistöt entistä paremmin

Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011