Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen suuntaviivat vuoteen 2020

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä on valmistunut raportti ”Kohti happamien sulfaattimaiden hallintaa – ehdotus happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen suuntaviivoiksi” (MMM/taitossa) sekä siihen liittyvä strateginen ohjelma ”Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen suuntaviivat vuoteen 2020″ (MMM ja YM 2011).

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentäminen vaatii useiden eri tahojen pitkäjännitteistä toimintaa. Raportissa on esitetty haittojen vähentämisen keinoja ja toimeenpanon vastuutahoja. Strategiassa on tarkastelu myös lainsäädäntöön ja eri ohjauskeinoihin liittyviä toimenpiteitä happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen torjumiseksi.

Happamilla sulfaattimailla on vesistöjen laadun lisäksi vaikutuksia veden käyttöön, maatalouteen, kalatalouteen ja elinympäristömme viihtyvyyteen.

Tiivistelmä

Suomen happamien sulfaattimaiden alueet ovat Euroopan suurimmat. Happamista sulfaattimaista liikkeelle lähtevä happamuus- ja metalli kuormitus heikentää vesien tilaa ja aiheuttaa haittaa erityisesti kalataloudelle. Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 vesienhoitosuunnitelmat, joiden mukaan etenkin Pohjanmaalla vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää happamista sulfaattimaista johtuvien haittojen vähentämistä. Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen strategian tarkoituksena on edistää ja tukea vesienhoitosuunnitelmien toteuttamista.

Happamien sulfaattimaiden strategiatyössä on keskitytty erityisesti haittojen syntymisen ehkäisyyn, haittojen torjuntaan sekä happamien sulfaattimaiden kartoitukseen ja luokitteluun. Strategiassa painotetaan happamiin sulfaattimaihin liittyvän neuvonnan ja tiedottamisen lisäämistä sekä happamien sulfaattimaiden huomioon ottamista lainsäädännössä, ohjelmissa, maankäytön suunnittelussa ja tukijärjestelmissä. Strategian tavoitteena on vaikuttaa toiminnanharjoittajien, kuntien, maakunnan liittojen ja valtion viranomaisten päätöksentekoon.

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen suuntaviivat vuoteen 2020

Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011