Toimialaraportti: Päätöksiä uusista kaivoksista odotetaan lähiaikoina

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Lapin liitto

Suomessa käynnissä oleviin kaivoshankkeisiin investoidaan yli miljardi euroa. Lähiaikoina päätetään lisäksi useiden uusien kaivosten avaamisesta ja nykyisten laajennuksista. Päätöksiä hankkeista odotetaan vuonna 2012. Investoinnit näihin hankkeisiin olisivat yli 1,3 miljardia euroa. Nämä tiedot ilmenevät 1.11.2011 julkaistusta Kaivosalan toimialaraportista.

Kaivosten avaamispäätöksiä odotetaan Kolarin Hannukaisen rautakaivoksesta, Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoksesta ja Soklin apatiittikaivoksesta. Laajennuspäätöksiä valmistellaan Kittilän, Kevitsan ja Talvivaaran kaivoksista. Ratkaisuja projektien etenemisestä odotetaan Kuusamon kultakaivosprojektista (Polar Mining Oy), ja Keski-Pohjanmaan litiumkaivoksesta (Keliber Oy) sekä Mustavaaran (Mustavaaran Kaivos Oy) ja Suhangon (Gold Fields Arctic Platinum Oy) hankkeista. Anglo Ame- rican tiedottaa Sodankylän Sakatti -projektista 2. marraskuuta.

Suomen kaivosteollisuuden liikevaihto vuonna 2010 oli noin 1,16 miljardia euroa. Tästä metallimalmikaivosten osuus oli 680 miljoonaa euroa. Ala työllisti suoraan noin 2 200 henkilöä. Lisäksi alihankkijat työllistivät rakentajat mukaan lukien noin 1 700 henkilöä.

Jo uusien kaivosten rakentaminen luo tuhansia työpaikkoja. Jos valmisteilla olevat hankkeet käynnistyvät suunnitellusti, rakennusaikaisen työvoiman tarve olisi enimmillään noin 3 300 henkilöä vuonna 2014. Kaivosten käynnistyttyä varsinainen kaivostoiminta alihankintoineen tarjoaisi työtä 5 900 henkilölle vuodesta 2016 alkaen. Tässä olisi 2 000 työpaikan lisäys nykyiseen.

Kaivostoiminnan riskien hallinta ja eri tahojen intressien yhteensovittaminen ovat entistä tärkeämpiä kaivosyhtiöille ja alan kasvulle Suomessa. Vaikka kansalaiset suhtautuvat kaivostoimintaan pääosin positiivisesti, ovat viimeaikojen suuret etsintäalueiden varaukset sekä erilaiset ympäristöhaitat, kuten pölypäästöt ilmaan ja jätevesien ennakoimattomat kemikaalipitoisuudet kaivoksen käyntiinlähtövaiheessa, lisänneet kriittisyyttä kaivostoimintaa kohtaan.

Maailmanlaajuinen kilpailu kasvavien raaka-ainemarkkinoiden hallinnasta on käynnissä. Vuonna 2010 panostukset värimetallimalmien etsintään kasvoivat maailmassa 11,2 miljardiin dollariin, mikä oli 45 % enemmän kuin vuonna 2009. Suomessa malminetsintään sijoitettiin vuonna 2010 yhteensä 60,9 miljoonaa euroa, missä oli 21 % kasvua edellisestä vuodesta. Tulevaisuuden uutta kapasiteettia rakennetaan maihin, joiden kilpailukyky ja kaivostoiminnan muut edellytykset ovat kunnossa.

TEM Toimialapalvelun julkaisemat raportit osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi

Lisätiedot:
Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011