Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2012 talousarvioesitys

Ympäristöministeriön tiedotteet

Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat ympäristöministeriön hallinnonalan keskeisiä tavoitteita. Itämeren ja sisävesien hyvä tilan saavuttaminen edellyttää jatkuvia toimia useilla sektoreilla.

Asuntopolitiikassa painopisteenä on edistää sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoisia asuntomarkkinoita. Uuden työvoiman saannin edistämiseksi valtion tukeman kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edellytyksiä parannetaan erityisesti kasvukeskuksissa.

Yhdyskuntarakenteen tiivistämien sekä energiatehokkuuden parantaminen rakentamisessa edellyttävät lainsäädännön ja ohjauksen tehostamista. Jatketaan valtion ja kuntien välisiä aiesopimuksia (MAL) Helsingin seudulla ja laajennetaan sen käyttö muihin suuriin kasvukeskuksiin.

Vuoden 2012 valtion talousarvioesityksessä hallitus esittää ympäristöministeriön hallinnonalalle yhteensä 270,9 miljoonaa euroa. Ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin ehdotetaan 119,5 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 78,4 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 73,0 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös pääosin päätöksentekoa palvelevien selvitysten rahoituksen.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan lisäksi käytettävän noin 480 miljoonaa euroa asuntotoimen korkotukien ja avustusten sekä rahaston ottamien lainojen korkojen ja lyhennysten maksamiseen. Valtion asuntorahastosta ehdotetaan siirrettäväksi talousarvioon 130 miljoonaa euroa.

Ympäristöasioiden aluehallinnon toimintamenot sisältyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen toimintamenoihin työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloilla.

METSO-ohjelman toteutusta jatketaan

Luonnonsuojeluun varattujen alueiden hankintaan ja korvauksiin on varattu 50,8 miljoonaa euroa. Pääosa rahoituksesta, 32 miljoonaa euroa, suunnataan hallitusohjelman linjauksen mukaisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO) 2008–2016. Lisäksi toteutetaan valtakunnallisia luonnonsuojeluohjelmia ja Natura 2000 -verkostoa sekä edistetään uhanalaisten  lajien ja luontotyyppien suojelua.

Luonnonsuojelualueiden hoitoa ja kunnossapitoa varten on talousarvioesityksessä Metsähallitukselle jonkin verran aiempaa suurempi 26,9 miljoonan euron määräraha.   Metsähallituksen luontopalvelut käyttää rahoitusta nykyisten suojelualueiden hoitoon, METSO-ohjelman toteutukseen sekä kansallispuistojen palveluvarustuksen parantamiseen.

Itämeren kuormitusta vähennetään

Itämeren kuormituksen vähentämiseksi on tarkoitus edistää ravinnekierrätystä sekä tehostaa Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden selvityksiä jatketaan erityisesti suurten käyttöpaineiden alla olevilla merialueilla. Merenhoidonsuunnittelulla toteutetaan toimia meristrategiadirektiivin edellyttämän Itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi sekä osaltaan Suomen Itämeren suojeluohjelmaa ja muita Itämeren suojelun tavoitteita. Näihin varaudutaan talousarviossa 3,8 miljoonan euron määrärahaosuudella.

Sisävesien tilaa parannetaan

Vahvistettuja vesienhoitosuunnitelmia pannaan toimeen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Ympäristötöihin ja vesiensuojeluinvestointien tukemiseen esitetään yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Ympäristötöinä rakennetaan muun muassa siirtoviemäreitä ja yhdysvesijohtoja sekä kunnostetaan pilaantuneita maita ja vesistöjä. Talousarvioesityksessä on aloitusrahoitus kuudelle kokonaan uudelle siirtoviemärihankkeelle. Avustuksilla tuetaan yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden vesiensuojeluinvestointeja ja pohjavesien suojelua. Vuonna 2010 aloitettua haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa tuetaan 1 miljoonalla eurolla.

Vihreää kasvua tukevaa toimintaa edistetään

Vihreää taloutta edistetään kehitys- ja kokeiluhankkein, kansainvälisten ilmastoneuvottelujen ja päästövähennysten edellyttämillä vaikutusarvioinneilla ja selvityksillä sekä perustettavan ilmastopaneelin toiminnalla. Hankkeisiin ja selvityksiin on varattu talousarvioesityksessä 2,5 miljoonaa euroa.

Huomio rakennusten energiatehokkuuteen

Korjaus- ja energia-avustuksiin ehdotetaan varattavaksi yhteensä 55,5 miljoonaa euroa.  Korjausavustusten painopisteinä ovat hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen kotona asumisen mahdollistamiseksi. Hissien korjaamista ei jatkossa enää tueta eikä myöskään perusparannusten suunnittelua. Energia-avustukset kohdennetaan kannustamaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa.

Aiemmin myönnettyjä suhdanneluonteisten korjausavustuksia varaudutaan vielä maksamaan talousarviosta 15 miljoonaa euroa. Osa myönnetyistä avustuksista maksetaan talousarvion ulkopuolisesta valtion asuntorahastosta.

Asuntomarkkinoiden vakautta edistetään

Hallitusohjelman linjauksia toteuttamaan valmistellaan vuoden 2011 loppuun mennessä asuntopoliittinen toimenpideohjelma, jonka pohjalta toimia suunnataan vuonna 2012.

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu siihen, että valtion asuntorahastosta tuetaan yhteensä noin 7000 uuden korkotukiasunnon rakentamista. Lisäksi on varauduttu 2000 sellaisen yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolisten ns. välimallin mukaisen vuokra-asunnon rakentamiseen, jolle myönnettäisiin täytetakaus. Omistusasuntojen korkotukilainoja voitaisiin myöntää edelleen sellaisten omakotitalojen rakentamiseen, jotka ovat 1.7.2012 voimaan tulevia uusia energiamääräyksiäkin huomattavasti energiatehokkaampia.

Kaavoitustavoitteiden saavuttamista tuetaan edelleen 30 prosentin kunnallistekniikka-avustuksilla, joihin varataan 10 miljoonaa euroa vuonna 2012. Avustukset on sidottu kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen, kuntien välisen yhteistyön edistämiseen ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Avustus kohdistuu kasvukeskuksiin painopisteenä Helsingin seutu.

Erityisryhmien asumista tuetaan

Erityisryhmien asuntojen investointiavustuksiin on varattu 110 miljoonaa euron valtuus. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti tukemaan kaikkein heikompiosaisten asumista. Erityisryhmien asuntojen tarve kasvaa laitospaikkojen vähenemisen ja muistisairaiden vanhusten määrän nopean lisääntymisen myötä. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatketaan tavoitteena poistaa pitkäaikaisasunnottomuus. Kehitysvammaisten asumistilanteen parantamiseksi pyritään vähentämään laitospaikkojen määrä neljännekseen vuosien 2010–2015 aikana.

Lisätietoja:
Vesitalous-uutiskirjeMarraskuu 201131.12.2011