Peltosalaojituksesta apua typen huuhtoutumisen hallintaan

Heidi Salon väitöskirja Aalto-yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Assessing the effects of subsurface drainage on hydrology and nitrogen transpoirt in Nordic fields, suomeksi Salaojituksen vaikutus pellon hydrologiaan ja typen kulkeutumiseen pohjoisilla alueilla.

Nykyisten ojitusten ikääntyessä kuivatuksen tehostamistarve kasvaa. Salaojitus on pääasiallinen vesienhallintamenetelmä peltoviljelyssä ja vaikuttaa oleellisesti veden mukana kulkeutuvien ravinteiden, kuten typen, kuormitusreitteihin. Typpeä huuhtoutuu pelloilta vesistöihin etenkin kasvukauden ulkopuolella, jolloin kasvi ei ole käyttämässä maaperän typpivarastoja. Tämä on myös kuivatuksen kannalta kriittisintä aikaa, koska kasvien kautta tapahtuva haihdunta on vähäistä.

Työssä selvitettiin salaojitusmenetelmien toimintaan vaikuttavien tekijöiden merkitystä pellon kuivatustilaan sekä typen huuhtoutumiseen. Tulokset osoittivat, että salaojien asennusmenetelmästä johtuvat erot kuivatuksen toiminnassa olivat pieniä verrattuna muihin tekijöihin kuten maaperän ominaisuuksiin ja lisäojien asennusmäärään vanhojen ojitusten tehostamiseksi. Salaojituksen todettiin muuttavan ojitussyvyyden alapuolella olevia virtausolosuhteita ja siellä tapahtuva virtaus tulisi huomioida yhtenä kuormitusreittinä. Ilman salaojitusta merkittävä osa pellon typpikuormituksesta voi huuhtoutua pohjavesivalunnan mukana. Kuormitusreittien ja niihin vaikuttavien tekijöiden kokonaisvaltainen määrittäminen on oleellista suunniteltaessa toimenpiteitä typpikuormituksen hallitsemiseksi. Työssä ohjelmointiin kolmiulotteinen aineidenkulkeutumismalli ongelman tutkimista varten.

Väitöskirjan verkko-osoite on: https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/40518/isbn9789526087320.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tutkimus on saanut rahoitusta Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä. Yhdistyksen rahoittamia valmistuneita hankkeita voi tarkastella verkkosivuilla: http://www.mvtt.fi/fi/apurahat/selaa-tuettuja-hankkeita/

Vesitalouden uutiskirjeLokakuu 201931.10.2019