Vaikutusperusteisilla menetelmillä kokonaisvaltaisempi kuva vesistöön päätyvistä haitta-aineista

Pia Välitalon väitöskirja Aalto-yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Toxicity and emerging contaminants – Effect-based assessment of complex environmental samples, suomeksi Toksisuus ja orgaaniset haitta-aineet – Monimutkaisten ympäristönäytteiden vaikutusperusteinen arviointi.

Tällä hetkellä päivittäisessä käytössä on arviolta noin 100 000 synteettistä kemikaalia ja uusia kehitetään jatkuvasti. Osa kemikaaleista päätyy ympäristöön, mutta tällä hetkellä vain pientä osaa näistä monitoroidaan. Kaikki ympäristöön päätyvät kemikaalit eivät ole vaarallisia, joten haasteena on tunnistaa ne, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kokonaisvaltaisempaa, vaikutusperusteista lähestymistapaa ympäristönäytteiden arvioinnissa. Yhdyskuntajätevedet ovat työn keskiössä, mutta vesiympäristöä käsitellään laajemmin, koska samanlaisia lähestymistapoja voidaan soveltaa erilaisiin ympäristönäytteisiin. Tutkimuksessa arvioitiin suomalaisten jätevedenpuhdistamoiden vedenlaatua sekä puhdistustehokkuutta myrkyllisyyden ja orgaanisten haitta-aineiden osalta.

Tutkimuksessa havaittiin, että vaikutusperusteisten menetelmien soveltaminen monimutkaisten ympäristönäytteiden, kuten jätevesien tai sedimenttien, arvioinnissa voi tarjota arvokasta lisätietoa, jota ei saavuteta nykyisillä seurantamenetelmillä. Hormonitoimintaa häiritsevät ja perimää vahingoittavat vaikutukset sekä myrkylliset vaikutukset kalojen alkioihin ovat jäteveden laadun arvioinnin kannalta olennaisia arvioitavia vaikutusmekanismeja, sillä näitä havait-tiin suurimmassa osassa jätevesinäytteistä. Tutkimuksessa havaittiin, että perinteiset jäteveden puhdistustekniikat eivät kokonaisuudessaan poista orgaanisia haitta-aineita tai toksisuutta. Paremman vedenlaadun saavuttamiseksi tarvitaan monitoroinnin lisäksi kehittyneempiä puhdistusmenetelmiä. Kaiken kaikkiaan vaikutusperusteisten työkalujen käyttö nykyisten seurantamenetelmien tukena voi auttaa meitä saavuttamaan tehokkaammat ja kokonaisvaltai-semmat työkalut ympäristön kemikalisoitumiseen liittyviin ongelmiin.

Väitöskirjan verkko-osoite on: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39292

Vesitalouden uutiskirjeElokuu 201930.8.2019