Lainsäädäntöön ehdotetaan tarkistuksia vesien hyvän tilan saavuttamiseksi

Suomen lainsäädäntöä on syytä tarkistaa, jotta vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia voidaan muuttaa EU:n vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. SYKEn johdolla laaditussa tuoreessa selvityksessä esitetään vaihtoehtoja sääntelyn kehittämiseksi.

Jäsenmaita sitovat vesien tilan tavoitteet määritellään EU:n vesipolitiikan puitedirektiivissä, jossa kielletään myös tilan heikentäminen. Kansallisen sääntelyn kehittämisen tarkoitus on edistää EU-oikeuden tehokasta täytäntöönpanoa. Selvityksessä esitetään seuraavia vaihtoehtoja lainsäädännön kehittämiseksi:

Luvan muuttaminen ympäristötavoitteiden perusteella edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Jos ympäristötavoitteet ovat toteutuneet tai jos toiminta ei vaaranna niiden saavuttamista, ei luvan muuttaminen ole tarpeen. Ympäristötavoitteista voidaan myös tietyin edellytyksin poiketa.

”EU:n ja kansallisen oikeuskäytännön perusteella on selvää, että vesien tilan heikentämisen kielto ja hyvän tilan tavoite sitovat hankkeiden lupaharkintaa. Lainsäädännön mukaan vesienhoitoviranomaisen tulee esittää tarvittaessa toimenpiteitä myös vanhojen lupien päivittämiseksi. Tällä hetkellä vesienhoidon ympäristötavoitteita ei kuitenkaan mainita vesilaissa tai ympäristönsuojelulaissa lupien muuttamisen perusteena, ja tämä on selvä puute”, toteaa tutkimusprofessori Antti Belinskij Suomen ympäristökeskuksesta.

Haasteita vesien tilan ylläpidossa aiheuttaa mm. vesilain mukaisten lupien pysyvyyssuoja, joka on selvästi ympäristönsuojelulain mukaisia lupia vahvempi. Vesilain perusteella luvanvaraista on esimerkiksi vesivoiman tuottaminen, vesistön säännöstely ja vedenotto. Ympäristölupa vaaditaan puolestaan muun muassa jätevesien käsittelylle, turvetuotannolle ja kaivoksille.

Hankeryhmää johti tutkimusprofessori Antti Belinskij (SYKE) ja siihen kuuluivat erikoistutkija Jussi Kauppila, suunnittelija Milla Mäenpää (31.1.2019 asti), suunnittelija Essi Römpötti ja erikoistutkija Helena Valve (SYKE), apulaisprofessori Matti Hepola (Lapin yliopisto), professori emeritus Erkki Hollo ja apulaisprofessori Niko Soininen (Helsingin yliopisto) sekä professori Tapio Määttä (Itä-Suomen yliopisto). Selvityksen ohjausryhmään kuuluivat ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä oikeusministeriön edustajat.

Vesitalouden uutiskirjeToukokuu 201931.5.2019