Vesiosaaminen on Suomelle kasvuliiketoiminnan ja viennin mahdollisuus

Si­ni­sen bio­ta­lou­den kärki­hank­kees­sa on tun­nis­tet­tu ve­den tärkeä mer­ki­tys yh­teis­kun­tien hy­vin­voin­nil­le. Vet­tä ja ener­gi­aa säästävien rat­kai­su­jen ky­syn­tä bio­ta­lou­den ja te­ol­li­suu­den eri aloil­la sekä yh­dys­kun­tien vesi­huol­los­sa on lisäänty­nyt. Tämän in­noit­ta­ma­na si­ni­sen bio­ta­lou­den kärki­hank­kees­sa on ra­hoi­tet­tu roh­kei­ta ko­kei­lu- ja ke­hit­tämis­hank­kei­ta.

Puh­taan ve­den tar­ve lisääntyy glo­baa­lis­ti ja sen mer­ki­tys maa­il­mal­la kas­vaa koko ajan. Ve­den ja vesi­a­lu­ei­den käyttöön koh­dis­tuu kas­va­via tar­pei­ta ja mah­dol­li­sia ris­ti­rii­to­ja, joi­ta il­mas­ton­muu­tos ko­ros­taa. Si­ni­sen bio­ta­lou­den kär­ki­hank­keis­sa uu­sia rat­kai­su­ja on et­sit­ty ra­vin­tei­den ja ener­gi­an hyödyn­tämi­seen, ve­sis­tömat­kai­lun uu­siin pal­ve­lu­kon­sep­tei­hin sekä vesi­alan kan­sain­välis­ty­mi­seen ja di­gi­ta­li­saa­ti­oon liit­ty­vis­sä hank­keis­sa.

Uu­den­lai­sen ve­den­kä­sit­te­lyn kon­sep­tin luo­mi­nen ka­lan kier­to­vesi­vil­je­lyyn on ol­lut yksi kär­ki­hank­keen suu­rim­mis­ta in­ves­toin­neis­ta. Kesällä 2019 val­mis­tu­vas­sa Lau­kaan kier­to­vesi­lai­tok­ses­sa hyödyn­ne­tään kos­teik­ko­puh­dis­ta­moa, puu­hak­kee­seen pe­rus­tu­vaa ty­pen­pois­toa ja teko­poh­ja­ve­den muo­dos­tus­ta pois­to­ve­den­kä­sit­te­lys­sä ja ve­den kier­rä­tyk­ses­sä. Pi­lot­ti­lai­tos toi­mii val­mis­tut­tu­aan uu­den tek­no­lo­gi­an ko­kei­lu­ym­pä­ris­tö­nä yri­tyk­sel­le ja jul­ki­sel­le tut­ki­muk­sel­le. Kier­to­vesi­kas­va­tuk­sel­la on val­ta­va glo­baa­li po­ten­ti­aa­li eri­tyi­ses­ti vesi­re­surs­seil­taan niu­koil­la alu­eil­la.

– Vesi­o­saa­mi­nen ja vesi­luon­non­va­rat tar­jo­a­vat pal­jon uu­sia kes­tä­viä kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia Suo­mel­le koti- ja ulko­mark­ki­noil­la. Tämä vaa­tii yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen sek­to­rin ta­voit­teel­lis­ta yh­teis­työ­tä, jot­ta pys­tym­me tar­jo­a­maan kil­pai­lu­ky­kyi­siä rat­kai­su­ja glo­baa­lei­hin haas­tei­siin, ku­ten ve­den puh­dis­tuk­seen ja uu­si­o­käyt­töön tai kes­tä­vään ra­vin­non­tuo­tan­toon, sa­noo neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Timo Ha­lo­nen maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ös­tä.

Mik­ke­lin alu­eel­la on käyn­nis­tet­ty uu­den­lai­seen vesi­tek­no­lo­gi­aan ja ve­den­kä­sit­te­lyn osaa­mi­seen pe­rus­tu­va jäte­ve­den puh­dis­ta­mon tes­taus­ym­pä­ris­tö ja uu­den ve­den­kä­sit­te­ly­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen. Vesi­huol­lon mo­der­ni­soi­mi­sen li­säk­si ko­kei­lu- ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä kart­tu­va osaa­mi­nen luo Suo­mel­le uu­sia mah­dol­li­suuk­sia ve­den uu­del­leen­käy­tön, kier­rä­tyk­sen sekä ener­gi­an sääs­tön kas­va­val­la alal­la.

Suo­men si­ni­seen bio­ta­lou­teen saa­tai­siin kas­vua, jos ny­kyi­sin va­jaas­ti hyö­dyn­ne­tyt ka­lan­saa­liit ja sivu­vir­rat osat­tai­siin hyö­dyn­tää ny­kyis­tä tuot­ta­vam­min. Suo­men ka­lan­ja­los­tus­te­ol­li­suu­des­sa syn­tyy sivu­vir­to­ja vuo­sit­tain noin 20 mil­joo­naa ki­loa. Tä­hän liit­ty­en Eu­roo­pan meri- ja kala­ta­lous­ra­has­to on tu­ke­nut va­jaa­hyö­dyn­ne­tyn kala­ma­te­ri­aa­lin ar­von­nos­toa kala­ta­lou­den in­no­vaa­tio-oh­jel­mil­la. Ko­ti­mai­ses­ta ka­las­ta, esi­mer­kik­si si­la­kas­ta ja sär­ki­ka­lois­ta, on ke­hi­tet­ty uu­sia tuot­tei­ta, ku­ten ko­ko­nai­si­na jau­he­tuis­ta pik­ku­ka­lois­ta val­mis­tet­ta­vaa nyh­tö­ka­laa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeMaa­lis­kuu 201931.3.2019