Tiukennetut päästörajat vauhdittivat Terrafamen vesikriisin ratkaisemista

Purkuputken ympäristöluvan päästörajojen tuntuva kiristyminen Vaasan hallinto-oikeudessa keväällä 2016 pakotti vesienhallinnan nopeaan kehittämiseen Terrafamen kaivoksella, ilmenee Itä-Suomen yliopiston tutkija Saara Österbergin tuoreesta tutkimuksesta.

– Saavutetut tulokset yllättivät jopa kaivoksen vesienhallinnan kehittäjät, jotka alun perin pitivät annettuja ehtoja epärealistisina, Österberg kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön kautta tapahtuneella valtion omistajaohjauksella annettiin kaivostoiminnan ylösajoon ja vesienhallinnan kehittämiseen tarvittavat taloudelliset resurssit sekä vahvistettiin Talvivaaran ajoilta kaivokselle jäänyttä asiantuntijaosaamista. Vesikriisin ratkaisemiseksi ja sulfaattipäästöjen vähentämiseksi tehty teknologinen kehittämistyö edellytti bioliuotusprosessin toiminnan parantamista samalla kun kaivostuotantoa ajettiin ylös täyteen mittakaavaan.

Tutkimuksessa analysoitiin vesienhallinnan kehittäjien kokemuksia siitä, mitkä ympäristölupaohjauksen elementit olivat merkittävimmin vaikuttaneet kaivoksella tehtyyn kehittämistyöhön. Kehittämistyön kannalta tärkeimmiksi nousivat ympäristölupaehtojen ennakoitavuus, teknis-taloudellinen tarkoituksenmukaisuus ja ympäristönsuojelullinen vaikuttavuus. Näiden ei koettu täysin toteutuneen joissakin yksittäisissä vesienhallintaa koskeneissa lupamääräyksissä.

– Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että monipuolisempi ja laadukkaampi vuorovaikutus päätöksentekijöiden ja kehittämistyöstä vastaavien välillä ympäristölupaohjauksen eri vaiheissa, myös muutoksenhakuvaiheessa katselmuksin, voisi parantaa ympäristölupapäätösten vaikuttavuutta ja kykyä edistää päästöjä vähentävää teknologista kehitystyötä, Österberg sanoo.

Tutkimus nostaa esille Terrafamen vesikriisin ratkaisemisessa keskeisen ympäristölupaohjauksen ja poliittisen ohjauksen suhteen, jossa tapahtui kriittisessä vaiheessa myös yhteentörmäystä. Ympäristölupaohjauksessa annetuin reunaehdoin ja poliittisin päätöksin annetuin resurssein kuitenkin mahdollistettiin vesienhallinnan ongelmien ratkaiseminen ympäristölle turvallisesti ja kaivostoiminnan jatkon kannalta teknis-taloudellisesti toimivalla tavalla.

Tutkimus on menetelmältään empiirinen ohjauskeino- ja arviointitutkimus. Tutkimuksessa analysoitiin päätösasiakirja-aineiston, haastattelujen, tiedotteiden ja uutisten muodostamasta aineistosta laadullisella sisällönanalyysimenetelmällä ympäristöoikeudellisen ohjauksen vaikutuksia Terrafamen vesienhallinnan kehittämiseen vuosina 2015–2017.

Tutkimusartikkeli on luettavissa täältä

Vesitalouden uutiskirjeMarraskuu 201830.11.2018