Muovisia käyttövesiputkia myyntikieltoon

Talousvesijärjestelmään tarkoitetuista muovisista PEX-putkista ja monikerrosputkista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Yhden valmistajan PEX-putket asetettiin myyntikieltoon. Kaksi PEX-putkivalmistajaa ja kolme monikerrosputkien valmistajaa määrättiin muuttamaan putket vaatimustenmukaisiksi määräaikaan mennessä.

Testeihin valittiin kymmenen muovista PEX-putkinäytettä seitsemältä eri valmistajalta ja kahdeksan monikerrosputkinäytettä seitsemältä eri valmistajalta. Tuotteet hankittiin kulutustavarakaupoista, ammattilaistukuista, nettikaupoista ja suoraan maahantuojalta. Suurin osa putkista oli valmistettu Euroopassa, yhden putken valmistusmaa oli Israel ja yhdellä monikerrosputkella oli kiinalainen valmistaja. Lähes kaikilla putkilla oli suomalainen STF-tyyppihyväksyntä.

Testeissä selvitettiin, täyttävätkö kyseiset tuotteet niitä koskevat juomavesikelpoisuuteen liittyvät vaatimukset ja ovatko putkien mitat ja merkinnät standardin mukaisia. Lisäksi PEX-putkista tarkastettiin putkien ristisilloitusaste. Ristisilloitus parantaa polyeteeniputken kestävyyttä lämpötilan vaihtelulle. Ristisilloitus tapahtuu joko kemiallisesti käyttämällä peroksideja (PEX-a), silaania (PEX-b) tai säteilytyksellä (PEX-c). Lisäksi putkista tutkittiin erikseen kemiallisia yhdisteitä, joita saattaa liueta putkimateriaalista talousveteen. Euroopassa ei ole lakisääteisiä raja-arvoja muoviputkista liukeneville yksittäisille kemikaaleille. Sen vuoksi Tukes pyysi asiantuntija-arvioita arvioidessaan materiaaleista talousveteen siirtyneiden kemikaalien terveysriskejä.

Tukesin teettämissä testeissä havaittiin israelilaisen Golan Plasticsin valmistamissa Pexgol PEX-a-putkissa puutteita, jotka saattavat aiheuttaa terveysvaaraa. Kyseisistä putkista liukeni orgaanisia hiiliyhdisteitä yli suositusrajojen, eivätkä ne läpäisseet suomalaisen standardin mukaista aistinvaraista testiä. Putkista analysoitiin myös haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). Analyysien perusteella todettiin, että putkista liukenevan TBA:n (tert-butanoli) pitoisuus oli erittäin suuri verrattuna muiden valmistajien putkiin.

THL:n asiantuntija-arvion perusteella TBA:n terveysperustainen raja-arvo talousvedessä on 500 µg/l. Laskennallisesti muuntokertoimilla voidaan tätä raja-arvoa soveltaa laboratorioissa tehtävään tuotetestaukseen.  Pexgol PEX-a-putkista liukeni laboratoriotesteissä TBA:ta kolminkertaisesti yli tämän raja-arvon. Näiden puutteiden vuoksi Tukes määräsi kyseiset putket myyntikieltoon ja määräsi maahantuojat keräämään markkinoilta pois myymättömät putket. Pexgol PEX-a-putkilla oli voimassa oleva suomalainen tyyppihyväksyntä, jonka tyyppihyväksynnän myöntänyt taho VTT Expert Services Oy peruutti myyntikieltopäätöksen jälkeen.

Kahdelle PEX-b-putkien maahantuojalle annettiin määräys korjata tuotteet vaatimustenmukaisiksi kesän 2018 loppuun mennessä. Toinen PEX-b-putki ei läpäissyt aistinvaraisia testejä ja myös orgaanisia yhdisteitä liukeni yli suositusraja-arvon. Kyseisten putkien maahantuoja on keskeyttänyt näiden putkien myynnin vapaaehtoisesti. Molemmat testeissä olleet kahden eri valmistajan valmistamat PEX-c-putket täyttivät käyttövesijärjestelmään asennettavien PEX-putkien vaatimukset.

Kahdesta monikerrosputkesta, joiden sisäpinta oli PEX-b:tä, liukeni orgaanisia yhdisteitä yli tyyppihyväksynnässä käytetyn raja-arvon. Näistä toinen ei myöskään läpäissyt aistinvaraisia testejä.  Yhden valmistajan monikerrosputki, jonka sisäpinta oli PE-RT-muovia ei läpäissyt aistinvaraisia testejä. Putkimateriaalista siirtyi testiveteen muovimaista makua yli sallitun asteikon. Kemiallisen tutkimuksen perusteella kyseisestä putkesta ei liuennut orgaanisia yhdisteitä määritysrajojen puitteissa. Putkien maahantuojat ja valmistajat ovat ryhtyneet selvityksiin, mistä poikkeamat johtuvat.

Vesitalouden uutiskirjeToukokuu 201830.5.2018