Avoin data ja edistyneet sateen simulointimallit parantavat hydrologiassa käytettävää sadantatietoa

Tero Niemen väitöskirja Aalto-yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi Improved Precipitation Information for Hydrological Problem Solving – Focus on Open Data and Simulation, suomeksi Parannettu sadantainformaatio hydrologisessa ongelmanratkaisussa – painopisteinä avoin data ja simulointi.

Koska sadanta on lopulta kaiken makean veden lähde maan päällä, sateen intensiteetin tai sademäärän tunteminen tietyn ajan kuluessa on usein ensimmäinen askel monien hydrologisten ongelmien ratkaisussa. Avoimesti saatavilla olevan datan määrä lisääntyy jatkuvasti, eikä sadedata ole poikkeus. Silti sateen simulointimalleja tarvitaan edelleen, sillä esimerkiksi hyvin harvoin tai tulevaisuudessa tapahtuvien skenaarioiden mittaaminen on joko vaikeaa tai mahdotonta.

Väitöskirjassa tutkittiin avoimesti saatavilla olevan sademittari- ja säätutkadatan soveltuvuutta kaupunkihydrologiseen tutkimukseen. Tulokset osoittavat, että sademittari lähellä tutkittavaa aluetta on edelleen paras sadeinformaation lähde pienillä kaupunkivaluma-alueilla. Kuitenkin etäisyyden kasvaessa säätutkalla mitattu sadanta voi antaa jopa sademittaria parempia tuloksia huolimatta valuma-alueen pienestä koosta suhteessa tutkan erotuskykyyn. Avointen tutkatuotteiden parantuessa niiden käyttökelpoisuus kaupunkihydrologiassa kasvaa edelleen.

Tärkeä mutta usein huomiotta jätetty piirre sateen simulointimalleissa on sadekenttien muodon kunnollinen kuvaaminen. Väitöskirjassa kehitetty menetelmä sadekent-tien muodon määritykseen sadetapahtuman aikana tarjoaa käyttökelpoisen paran-nuksen tällaisiin malleihin. Simuloinnit osoittivat kenttien muodon tarkemman kuvauksen mahdollistavan realistisemmat simulointitulokset kuin perinteisellä mallilla.

Väitöskirjan verkko-osoite on:

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/27454

Tutkimus on saanut rahoitusta Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä. Yhdistyksen rahoittamia valmistuneita hankkeita voi tarkastella verkkosivuilla:

http://www.mvtt.fi/fi/apurahat/selaa-tuettuja-hankkeita/

Vesitalouden uutiskirjeElokuu 201731.8.2017