Vesihuoltolaitosten hiljaisen tiedon siirrolla on kiire

Vesihuoltolaitoksilla on valtava määrä dataa ja tietoa. Tietojärjestelmien lisäksi on paljon myös ylös kirjaamatonta aineistoa, hiljaista tietoa. Sirpa Sandelinin väitöstyön mukaan eläkkeelle siirtyvien tietoa on kriittistä saada talteen laitosten toiminnan turvaamiseksi.

Yhdyskunnat tarvitsevat toimivat ja kestävät vesihuoltopalvelut. Laitosten on vastattava nopeasti muuttuviin toimintaympäristöihin ja turvattava vesihuolto pienenevillä henkilöstöresursseilla. Huolena on, että muutoksissa menetetään tärkeää osaamista. Tekniikan lisensiaatti Sirpa Sandelin tutki väitöstyössään länsisuomalaisen vesihuoltolaitoksen työntekijöiden käsityksiä tiedosta, tiedon tarpeista ja tiedon siirrosta.

– Vesihuoltolaitosten työntekijärakenne on vinoutunut ja eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa. Vaarana on, että heidän mukanaan lähtee hiljaista tietoa – tietoa, josta osa on kriittistä laitosten toiminnan turvaamiseksi, Sandelin kertoo.

Vesihuoltolaitokset ovat monialaisia työpaikkoja, joissa tarvitaan laaja-alaista osaamista. Henkilöstö on ylpeä osaamisestaan ja laitosten toimintaa ja prosesseja koskevista teknisistä tiedoistaan. Työssä informaatiota ja tietoa jaetaan yhdessä työskentelemällä, epävirallisissa keskusteluissa, kokouksissa, tarinoissa, mestari-kisällisuhteessa ja audiovisuaalisin keinoin. Aina tieto ei kuitenkaan kulje toivotulla tavalla.

– Syitä siihen, ettei tieto aina siirry eteenpäin, löytyi tutkimuksessa monia. Esimerkiksi ajan puute, tärkeämpinä pidetyt tehtävät, organisaatiorakenteet, asenteet ja tiedon jakamiskulttuuri ja haluttomuus tiedon jakamiseen ovat esteitä tiedonkululle, Sandelin listaa.

– Myös vanhempien ja nuorempien työntekijäsukupolvien välissä saattaa avautua kuilu. Kuten kaksi haastateltavaa totesi: ”vanhat eivät omaksu uutta tietoa nopeasti ja uudet ovat erinomaisien tietäviä eivätkä halua kuulla mitään” ja ”näi mää ole tehny 20 vuat, tee sää niiku parreeks näät”, Sandelin sanoo.

Sandelin painottaa vesihuoltolaitosten johdon vastuuta tietämyksen hallinnasta, strategian luomisesta sekä tiedon ja sen käsittelyn toimintokokonaisuuksista.

– Tiedon jakamiselle on annettava aikaa ja tehokkaat välineet, hän summaa.

Sirpa Sandelinin pitkittäistutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2004 haastateltiin 61 ja vuonna 2013 toisessa vaiheessa 33 vesihuoltolaitoksen työntekijää. Lisävahvistusta tuloksille hankittiin vuosina 2010 ja 2011 työpajoissa, joihin osallistui yhteensä 37 vesihuoltosektorin toimijaa.

Tekniikan lisensiaatti Sirpa Sandelinin rakennustekniikan alaan kuuluva väitöskirja Knowledge Management and Retention: A Case of a Water Utility in Finland (Tietämyksenhallinta ja tiedon säilyttäminen: tapaustutkimus suomalaisella vesihuoltolaitoksella) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY)  talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 9.6.2017 klo 12.00 alkaen Rakennustalon salissa RG202 (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professori Neil S. Grigg (Colorado State University, USA) ja dosentti Jari Kaivo-oja (Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus). Tilaisuutta valvoo dosentti Tapio S. Katko TTY:n vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmästä.

Sirpa Sandelin on kotoisin Porista ja työskentelee yliopettajana Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3959-6

Vesitalouden uutiskirjeToukokuu 201731.5.2017