Uutta tietoa hiekoittumisesta kärsivien metsäpurojen kunnostusvaikutuksista

SYKE ja Oulun yliopisto selvittivät metsäojituksista aiheutuvan hiekoittumisen sekä erilaisten purokunnostusten ekologisia ja hydrologisia vaikutuksia puroihin. Arvovaltaisessa Journal of Applied Ecology -lehdessä vastikään julkaistu tutkimusartikkeli on osa Suomen Akatemian AKVA-tutkimusohjelman purojen kunnostukseen liittyvää hanketta.

Tutkimuksessa havaittiin, että uomien hiekoittuminen vähentää puron biologista monimuotoisuutta, mutta ei välttämättä aiheuta muutoksia purojen toiminnallisille prosesseille kuten lehtikarikkeen hajotukselle. Kunnostusmenetelmissä oli selkeitä eroja siinä, millaisia hydrologisia ja ekologisia vaikutuksia kunnostuksella saatiin aikaan.

Kunnostuksissa, joissa oli käytetty pääasiallisena materiaalina kiveä, puron pohjan hiekan peittävyys oli vähentynyt ja sammalten peittävyys runsastunut. Sammalten palautuminen on tärkeää koko puroekosysteemin palautumiselle. Puukunnostetuissa puroissa veden viipymä oli pidempi ja rantakasvillisuus oli muuttunut luonnontilaisemmaksi, mikä luultavimmin oli seurausta veden lisääntyneestä tulvituksesta rantavyöhykkeelle.

Valtaosa Suomen turvemaista on ojitettu metsänkasvun edistämiseksi ja vesistöihin on huuhtoutunut paikoittain runsaasti kiintoainesta. Latvavesistöissä ensisijaisena tavoitteena tulisi olla hiekan ja muun kiintoaineen huuhtoutumisen estäminen valuma-alueen ojista.

Hiekoittuneiden purouomien kunnostuksessa tulisi käyttää kiviaineksen lisäksi luonnonpuuta, jonka määrä metsätalouden alaisissa puroissa on voimakkaasti vähentynyt. Puroluonnon ja sitä ympäröivän metsäluonnon voimakkaan riippuvuuden huomioimisen pitäisi olla kaiken pienvesien ja rantametsien hoidon, suojelun ja kunnostuksen perustana.

Vesitalouden uutiskirjeMaaliskuu 201731.3.2017