Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhinta etenee

Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen on edennyt budjetoidusti ja aikataulussaan. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY on laskenut hankkeen toteutuneiksi kustannuksiksi 31.12.2016 mennessä yhteensä noin 59,9 miljoonaa euroa ja sidotuiksi kustannuksiksi noin 86,6 miljoonaa euroa.

Espoon Blominmäkeen sijoittuvan puhdistamon louhinnat ovat edenneet suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Luolastolouhinnoista on tehty jo 77 prosenttia, joka on 690 000 kuutiometriä louhetta. Kallion sisälle sijoitettavien jätevedenpuhdistuksen prosessihallien kattoperät ovat valmiit. Parhaillaan halleja syvennetään. Nämä louhinnat ovat edenneet etenkin jäteveden selkeytysaltaiden ja lietteen mädättämöjen osalta.

Puhdistamon louhintaurakan työturvallisuus on ollut korkealla tasolla. Maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimenetelmän eli MVR-mittausten mukaan työturvallisuuden keskiarvo on ollut yli 96 prosenttia, mikä on erittäin hyvä tulos.

– On hienoa kuulla, että tiukasta aikataulusta huolimatta urakoitsija on pystynyt huolehtimaan hyvin työturvallisuudesta riskialttiissa räjäytystyössä, iloitsee HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Blominmäen maanpäällisten rakenteiden rakennuslupahakemusaineistoa on esitelty Espoon rakennusvalvonnalle joulukuussa. Kaupunkikuvatoimikunta on esittänyt joitain täydennys- ja muutostarpeita ennen suunnitelmien jatkokäsittelyä.

– Puhdistamon luolatilojen massalouhinnat jatkuvat vielä kevään ja saataneen valmiiksi kesällä. Tämän jälkeen louhinnan painopiste siirtyy viemäritunneleihin, kertoo vesihuollon vs. toimialajohtaja Tommi Fred.

Vesitalouden uutiskirjeTammikuu 201731.1.2017