Suuret vesilaitokset jakavat hyvälaatuista talousvettä

Suuret vesilaitokset toimittavat pääsääntöisesti hyvälaatuista talousvettä. Näin kertoo kuntien terveydensuojeluviranomaisten vuoden 2015 aikana toteuttama talousveden viranomaisvalvonta, jossa talousveden laatua seurattiin yhteensä yli 108 000 tutkimuksella. Talousveden käyttäjien hanasta otettujen vesinäytteiden avulla viranomainen varmistaa, että talousvedestä ei aiheudu terveydelle haittaa missään tilanteissa.

Tutkittujen talousvesinäytteiden tuloksista 99,99 prosenttia täytti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1352/2015) määritellyt talousveden terveysperusteiset laatuvaatimukset. Asetus edellyttää, että talousvedessä ei saa olla mikrobeja tai kemiallisia aineita sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden laadussa havaitut yksittäiset poikkeamat korjattiin, ja veden laatu parannettiin vaatimusten mukaiseksi.

Terveysperusteisten laatuvaatimusten lisäksi terveydensuojeluviranomaiset arvioivat talousveden käyttökelpoisuutta tavoitteellisten laatusuositusten perusteella. Suurten laitosten talousvesi oli suurelta osin käyttökelpoista ja soveltui käyttötarkoitukseensa. Vesinäytteiden tutkimustuloksista 99,6 prosenttia täytti laatusuositukset. Veden rautapitoisuus ja tavanomaisesta poikkeava mikrobiologinen pesäkeluku olivat yleisimmät syyt talousveden heikentyneeseen laatuun.

Suomessa oli vuonna 2015 yhteensä 154 suurta vesilaitosta, jotka toimittivat talousvettä yhteensä noin 4,4 miljoonalle käyttäjälle. Laitos luokitellaan suureksi, jos sillä on enemmän kuin 5 000 talousveden käyttäjää tai sen toimittaman talousveden määrä on enemmän kuin 1 000 m3 päivässä.

Suuria laitoksia koskeva tiedonkeruu perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1352/2015). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa näiden tietojen säännöllisestä raportoinnista Euroopan komissiolle. Pienempien laitosten talousveden laatutietoja ei koota kansalliseksi yhteenvedoksi vaan tiedot ovat laitoksilla.

Vesitalouden uutiskirjeTammikuu 201731.1.2017