Suometsien kunnostusojituksen vaikutus kiintoaineen kulkeutumiseen vesistöihin.

Leena Stenbergin väitöskirja Aalto-yliopistossa on valmistunut. Väitöskirjan nimi on Erosion and sediment transport mechanisms in drained peatland forest catchments after ditch network maintenance, suomeksi Kunnostusojituksen vaikutus eroosioon ja kiintoaineen kulkeutumiseen metsäojitetuilla soilla.

Suomen soista noin puolet on ojitettu metsätalouskäyttöön. Ojitus luo puiden kasvulle paremmat edellytykset laskemalla vedenpintaa maaperässä. Alkuperäisen ojituksen jälkeen ojien vedenjohtokyky heikkenee suon painumisen, ojaeroosion ja kasvillisuuden kehittymisen myötä. Ojien vedenjohtokyvyn palauttamiseksi ja puuntuotannon turvaamiseksi toteutetaan ojaverkon kunnostusojitus muutaman vuosikymmenen välein. Suomessa kunnostusojitetaan vuosittain 50 000–60 000 ha. Vesiensuojelun kannalta kunnostusojitus on yksi metsätalouden haitallisimmista toimenpiteistä. Kunnostusojituksen seurauksena kiintoainekuormitus kasvaa ja vesiensuojelutoimenpiteistä huolimatta osa kiintoaineesta päätyy valuma-alueelta eteenpäin vesistöihin.

Väitöskirjassa tutkittiin mekanismeja, jotka aiheuttavat kunnostusojituksen jälkeen eroosiota ja kiintoaineen kulkeutumista. Ojan luiskaeroosiolla todettiin olevan suurempi merkitys kiintoainekuormitukselle kuin pohjaeroosiolla. Ojaverkossa tapahtuvan eroosion havaittiin olevan huomattavasti suurempaa kuin valuma-alueelta lähtevän kiintoainekuormituksen, mikä viittaa erodoituneen maa-aineksen kasautumiseen ojaverkkoon. Tämä muodostaa potentiaalisen eroosiolähteen myöhemmin. Kunnostusojituksen yhteydessä paljastunut kivennäismaa lisäsi eroosioriskiä. Eroosioon ja kiintoaineen kulkeutumiseen vaikuttavien mekanismien tarkempi ymmärtäminen auttaa kohdentamaan vesiensuojelutoimenpiteet tehokkaammin ja kehittämään tulevaisuudessa entistä parempia vesiensuojeluratkaisuja.

Väitöskirjan verkko-osoite on:

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23390

Tutkimus on saanut rahoitusta Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä. Yhdistyksen rahoittamia valmistuneita hankkeita voi tarkastella verkkosivuilla:

http://www.mvtt.fi/fi/apurahat/selaa-tuettuja-hankkeita/

Vesitalouden uutiskirjeMarraskuu 201630.11.2016