Lähivesien tila kiinnostaa mökkikauden alkaessa

Mökkikausi on käynnistynyt ja tieto lähivesien tilasta kiinnostaa. SYKEn Vesikartta on kerännyt käyttäjiä  yli odotusten. Uudesta palvelusta voi tarkastella mökkijärven tai -joen tilaa melko kattavasti. Suuri osa maamme pintavesistä on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä: 65 % joista, 85 % järvistä ja 25 % rannikkovesistä.

Vesien karttapohjaisessa sovelluksessa (paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta) voi tarkastella vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja. Ekologisen tilan luokituksessa on tarkasteltu kaikkia valuma-alueeltaan yli 100 km2 jokia ja pinta-alaltaan yli 1 km2 järviä yksilöidysti. Näiden lisäksi tietoja on joistakin näitä pienemmistä joista ja järvistä, joissa tiedetään olevan vesiensuojelun kannalta erityisiä haasteita tai muita erityispiirteitä. Rannikkovedet on luokiteltu kokonaisuudessaan. Tiedot perustuvat ELY-keskusten, SYKEn ja entisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luke) seuranta-aineistoihin.

Vesikartalta voi tarkastella pintavesien tilan ja tyypittelyn lisäksi pohjavesiä. Palvelusta on saatavilla myös tietoa vesiä kuormittavasta toiminnasta, kunnostustoimista ja meriympäristön seuranta-asemista. Vesikartasta löytyy kotimaisten aineistojen lisäksi Norjan ja Ruotsin pinta- ja pohjavesien tilatietoja.

Kartan mittakaavaa voi vaihtaa koko maata kattavasta tiedosta alueelliseen tai esimerkiksi yksittäiseen järveen, jokeen, pohjaveteen tai merialueeseen. Karttapohjina ovat tausta-, maasto- ja merikartta sekä ortokuva.

Vesikartan uuden käyttöliittymän suosio on ollut ennakoitua suurempaa. Palvelun kapasiteettia on nostettu ja sen toimintakykyä parannetaan edelleen. Tästä huolimatta palvelussa saattaa esiintyä edelleen ajoittaista hitautta.

Vesitalouden uutiskirjeToukokuu 201631.5.2016