LIFE -hankkeessa kunnostetaan sisävesiä eri puolilla Suomea

Suomelle on myönnetty rahoitus Suomen EU-historian mittavimpaan LIFE -rahaston hankkeeseen. Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa järvien, jokien ja pienvesien kunnostamiseen ja tätä edistäviin uusiin käytäntöihin.

FRESHABIT- hankkeessa (2016-2022) muun muassa rakennetaan kalateitä, kunnostetaan puroja, vähennetään ravinteiden huuhtoutumista valuma-alueilta vesistöihin, elvytetään kuihtuvia jokihelmisimpukkakantoja sekä edistetään sisävesien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristöystävällisempää  vesivoimaa. Lisäksi hankkeessa parannetaan sisävesiin liittyvän matkailun edellytyksiä ja muita luonnosta kumpuavia elinkeinomahdollisuuksia. Hankkeessa on mukana yhteensä 30 eri sektorien kumppania eri puolilta Suomea.

Vesien tilan parantamiseen on 2000-luvulla kiinnitetty paljon huomiota, mutta tila ei kuitenkaan ole merkittävästi parantunut. Etenkin rannikon jokivesistöt ovat edelleen melko huonossa tilassa. Tähän vaikuttavat monet seikat, joiden ratkaiseminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä. Näitä ovat esimerkiksi valuma-alueelta vesistöön tulevan maa- ja metsätalouden hajakuormituksen ja vesistöjen rakentamisesta aiheutuvien haittojen vähentäminen.

FRESHABIT on yksi Euroopan komission kuudesta ensimmäisestä ns. integroidusta hankkeesta, joka ratkoo laajoja ympäristöongelmia. FRESHABIT-hanke kokoaa uudella tavalla yhteen erilaisia vesistöjen tilaan vaikuttavia toimijoita. Hanketta toteutetaan paikallisesti kahdeksalla kohdealueelle eri puolilla maata.

”Integroidussa hankkeessa periaatteena on joustava ylhäältä alaspäin etenevä hankesuunnittelu, joten hankkeen lähtölaukaus syntyi ympäristöministeriön ja Metsähallituksen yhteistyönä. Hanke lisää yhteistyötä eri sektorien välillä ja yhdistää vesien- ja muun luonnonsuojelun, metsätalouden ja maaseudun kehittämisen. Uskon, että saamme aikaan paljon uusia käytäntöjä, jotka jäävät pysyviksi”, ylijohtaja Timo Tanninen ympäristöministeriöstä sanoo.

Alueilla rakennetaan kalateitä, kunnostetaan virtavesiä ja järviä sekä mallinnetaan ja vähennetään valuma-alueiden päästöjä. Näin muun muassa edistetään vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä ja parannetaan kalojen ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Lisäksi hankkeessa kehitetään menetelmiä sisävesien vedenalaisen luonnon kartoittamiseksi ja tilan arvioimiseksi. Tavoitteena on saada aikaan laaja kansallinen järvien, jokien ja pienvesien luonnon- ja kulttuuriarvojen kartoitusohjelma.

”Vesistöjen kunnostamiseksi ja vaelluskalakantojen elvyttämiseksi on lähivuosina laadittu useita strategioita. Tämä hanke saattaa niitä käytäntöön. Metsähallituksen kannalta tämä on mahtava mahdollisuus kasvaa sisävesialan vaikuttajana”, toteaa erikoissuunnittelija Jari Ilmonen Metsähallituksen luontopalveluista, joka koordinoi hanketta.

Hankkeen kohdealueet

Vesitalouden uutiskirjejoulukuu 201531.12.2015