Käyttäjät toivovat tekoja Oulujoen virkistyskäytön parantamiseksi

Oulujoen moninaiskäytön kehittämiselle on selkeä tilaus, ja esimerkiksi vaelluskalan palauttamiselle on joen eri käyttäjien joukossa laaja hyväksyntä. Oulujoki on tärkeä tekijä jokivarren asukkaiden elinympäristössä. Joella ja sen varrella halutaan liikkua ja toimia. Joella on monia merkityksiä, joista tärkeimmät liittyvät paikallisidentiteettiin, alueella viihtymiseen ja virkistäytymiseen.

Kaikkia rakennettu joki ei kuitenkaan houkuttele. Säännöstely haittaa joen virkistyskäyttöä ja vaelluskalojen palauttaminen koko joen alueelle on vielä alkumetreillä. Moninaiskäytön heikkoutena ovatkin voimakkaasti rakennetun joen asettamat haasteet.

Oulun yliopiston laatima esiselvitys Oulujoen käytöstä ja kehittämisen tavoitteista on valmistunut. Se osoittaa, että vesivoimatuotannon kannalta on tärkeää saada paikallisen väestön ja toimijoiden keskuudesta ”sosiaalinen toimilupa” eli laaja hyväksyntä vesivoiman tuottamiselle. Siksi pyritään lisäämään vuoropuhelua asukkaiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Konkreettiset toimet, kuten vaelluskaloihin palauttamiseen liittyvät, ovat keskeisessä roolissa sosiaalisen toimiluvan saamisessa. Alueen asukkaat ja yrittäjät ovat väsyneitä selvityksiin ja hankkeisiin, joiden tulos jää epäselväksi ja jotka eivät paranna Oulujoen tilaa eivätkä joen käyttömahdollisuuksia.

Tärkeimmät moninaiskäytön tavoitteet Oulujoella liittyvät elinympäristön laatuun, moninaiskäytön kehittämiseen ja eri osapuolten yhteistyön vahvistamiseen. Moninaiskäytön kehittämisen perustana ovat hyvä vedenlaatu, virtausolosuhteet ja veden korkeuden kohtuullinen vaihtelu. Kohennetulta perustalta Oulujoesta voi tulla moninaiskäytön esimerkkijoki kalakantoja sekä virkistys- ja matkailutoimintoja vahvistamalla.

Loppuraporttiin on koottu yhteenveto asukkaille ja sidosryhmille tehdyistä kyselyistä. Lisäksi esitellään hankkeessa laaditun Oulujokivision keskeiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset. Raportissa pohditaan suunniteltujen toimien vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta sekä joen moninaiskäytön kehittämisen vahvuuksia ja heikkouksia.

Loppuraportti

Vesitalouden uutiskirjeHuhtikuu 201530.4.2015