Tarastin ryhmältä 19 ehdotusta ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi

Ministeri Lauri Tarastin johtama arviointiryhmä on saanut työnsä päätökseen ja ehdottaa kaikkiaan 19 toimenpidettä ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi. Asiantuntijaryhmä ehdottaa muun muassa YVA-menettelyn ja kaavoituksen tehokkaampaa yhteensovittamista, ennakkoneuvotteluja koskevien säännösten lisäämistä lainsäädäntöön, lupavelvollisuuden keventämistä eräiltä osin, sähköisten menettelyjen kehittämistä sekä valituslupajärjestelmän laajentamista.

Arviointiryhmän työn lähtökohtana oli se, että investointi- ja elinkeinohankkeet voisivat edetä nykyistä sujuvammin ja nopeammin ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä.

”Suurin osa ehdotuksistamme on ratkaistavissa ja toteutettavissa lyhyellä aikavälillä, osassa tarvitaan tarkempia selvityksiä. Kun suurissa hankkeissa nykyisellään hanke voi joutua käsiteltäväksi kunnan eri viranomaisissa 13 kertaa ja kansalaisilla voi olla tilaisuus lausua siitä 8 kertaa, ei kukaan voi pitää tätä oikeasuhtaisena; jotakin on tehtävä. Toivon, että ehdotuksemme otetaan tulevan hallituksen hallitusohjelmaan”, sanoi ministeri Tarasti.

Toiminnanharjoittajan ja keskeisten viranomaisten välisestä ennakkoneuvottelusta on saatu hyviä kokemuksia menettelyjen sujuvoittamisessa ja nopeuttamisessa. Arviointiryhmä ehdottaa ennakkoneuvottelua mahdollistettavaksi kaikissa ympäristövaikutusten arviointia vaativissa noin 30 – 50 vuosittaisessa hankkeessa. Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset sähköisestä neuvonnasta kaikissa ympäristölupahankkeissa. Neuvonta sisältäisi valmiit lupahakemuslomakkeet, tiedot tarvittavista selvityksistä ja arvion asian käsittelyn aikataulusta.

Vesitalouden uutiskirjeMaaliskuu 201531.3.2015