Pääkaupunkiseudun pohjavesissä vain vähän haitallisia aineita

Pääkaupunkiseudun pohjavesien haitallisia aineita on tutkittu. Lokakuussa 2014 otettiin näytteitä yhdentoista pohjavesialueen vedenottokaivoista ja vain yhdellä, jo vuonna 2008 suljetulla vedenottamolla, haitallisten aineiden sallittu enimmäispitoisuus ylittyi.

Pääkaupunkiseudun talousveden tuotantoon vesi saadaan Päijänteen pintavedestä, mutta Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla on pohjavesialueita, jotka on luokiteltu tärkeiksi varavedenottolähteiksi. Näytteet otettiin varavedenottamoiden kaivoista, ja niistä määritettiin laaja valikoima haitta-aineita. Vedenottokaivot sijaitsevat pohjaveden luontaisilla purkautumisalueilla vettä hyvin johtavissa maakerrostumissa. Näin ollen näytteet edustivat pohjavesimuodostumiin varastoituneen veden yleistä tilaa.

Vantaan Valkealähteen varavedenottamon pohjavedessä todettiin 0,12 µg/l BAM:ia (2,6- diklooribentsamidi), kun sallittu enimmäispitoisuus talousvedessä on 0,1 µg/l. Valkealähteen vedenottamo suljettiin torjunta-aineyhdisteiden esiintymisen vuoksi jo vuonna 2008. Niiden päästölähdettä ei ole onnistuttu jäljittämään, mutta todennäköisesti kyseessä on torjunta-aineiden aikaisempi käyttö, sillä kyseisiä aineita ei ole enää myynnissä.

Talousveden laatusuositusten enimmäisarvot ylittyivät raudan osalta kolmella ja mangaanin osalta neljällä pohjavesialueella. Korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat yleisiä savipeitteisillä pohjavesialueilla eivätkä todetut ylitykset aiheuta terveyshaittoja. Raudan ja mangaanin raja-arvot on annettu teknisten ja esteettisten haittojen perusteella. Pohjavesialueille sijoittuneista riskitoiminnoista huolimatta useiden haitta-aineiden, kuten bensiinijakeiden ja kloorifenolien, pitoisuudet olivat kaikissa tutkituissa näytteissä alle analyysimenetelmien määritysrajojen. Vedenottokaivoissa jäljitettyjen orgaanisten yhdisteiden ja raskasmetallien pitoisuudet olivat pieniä. Todetut pitoisuudet eivät estä veden käyttöä talousvetenä.

Selvitys tehtiin Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Espoon, Helsingin ja Vantaan ympäristökeskusten sekä MetropoliLab Oy:n yhteistyönä. Yhteistyöryhmässä on mukana myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Vesitalouden uutiskirjeHelmikuu 201526.2.2015