Hajajätevesilainsäädännön lievennysten valmistelu etenee

Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen lievennysten tavoitteena on kohtuullistaa lainsäädäntöä erottelemalla ympäristönsuojelullisesti herkät alueet ja vapauttaa nykyisistä vastuista sellaiset kiinteistöt, jotka eivät sijaitse vesistöjen äärellä tai pohjavesialueilla.

Valmistelutyötä tekemään on nimitetty työryhmä, jossa on vahva edustus haja-asutusalueilta. Tavoitteena on, että esitys haja-asutusalueiden jätevesilainsäädännön muutoksista saadaan jätettyä eduskunnalle tämän vuoden loppuun mennessä.

”Ihmiset ovat laajasti kokeneet, että nykyiset vaatimukset eivät ole kohtuullisia suhteessa saavutettavaan ympäristöhyötyyn. Lainsäädäntö on nyt valmisteltava kuntoon siten, että se on terveen maalaisjärjen mukainen. Katsoin, että pelkkä virkamiesvalmistelu ei riitä, vaan mukaan valmisteluun tarvitaan haja-asutusalueiden edustus, jotta paikallinen näkökulma tulee kuulluksi”, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja asuinkiinteistöjä. Työryhmä tarkastelee erityisesti niiden kiinteistöjen asemaa, jotka eivät sijaitse ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla kuten vesistöjen äärellä tai pohjavesialueella. Työryhmän tehtävänä on määrittää kriteerit näille niin sanotuille ”kuivan maan kiinteistöille” ja selvittää, millaisin edellytyksin tällaiset kiinteistöt voidaan vapauttaa jätevesijärjestelmien uusimisesta. Tarkastelussa on vaihtoehto, jossa jätevesijärjestelmä täytyisi uusia vain silloin, kun kiinteistöllä tehdään muutakin remonttia.

Hajajätevesityöryhmä tulee myös ottamaan kantaa siihen, ovatko nykyiset poikkeussäännökset riittäviä ja sovelletaanko niitä tasapuolisesti ja oikein.

Työryhmän toimikausi on 16.2.2015 – 31.10.2015, ja sen tarkoitus on valmistella esitykset lainsäädännöksi saakka. Työryhmä kuulee työnsä aikana tarpeen mukaan alalla toimivien yritysten, tutkimuslaitosten ja viranomaisten edustajia.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Ari Niiranen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Muut jäsenet ovat ympäristöneuvos Saara Bäck ympäristöministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Eriika Melkas maa- ja metsätalousministeriöstä, kehittämispäällikkö Jorma Jantunen SYKEstä, ympäristöpäällikkö Miira Riipinen Kuntaliitosta, johtava vesihuoltoasiantuntija Jyrki Lammila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, toiminnanjohtaja Kaija Savolainen Omakotiliitosta, toiminnanjohtaja Jaana Pönni Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitosta, vesihuoltoinsinööri Saijariina Toivikko Vesilaitosyhdistyksestä, puheenjohtaja Antti Heinonen HaVeSu ry:stä, projektipäällikkö Kirsi Mäkinen Suomen Kylätoiminta ry:stä, päälakimies Risto Airikkala MTK:sta, lakimies Mika Hakamäki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta ja ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin Yliopistosta.

Vesitalouden uutiskirjeHelmikuu 201526.2.2015