Helpotusta hulevesiongelmiin vettä läpäisevillä päällysteillä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on kehittänyt yhdessä yrityskumppaneiden kanssa Suomen ilmasto-oloihin soveltuvia vettä läpäiseviä päällysteitä hulevesien aiheuttamien kaupunkitulvien ja valumavesien vähentämiseksi. Tavoitteena on ollut myös lisääntyviin ja voimistuviin sateisiin varautuminen.

Kehitetyt päällysteratkaisut toimivat hyvin alueilla, joilla raskas liikenne ei aiheuta liiallisia rasituksia, erityisesti parkkipaikoilla, jalkakäytävillä, pihoilla, kentillä ja aukioilla. Suomessa läpäiseviä päällysteitä pilotoidaan ensi kertaa Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa keväällä 2015.

Juuri päättyneessä kaksivuotisessa CLASS (Climate Adaptive Surfaces) -projektissa kehitettiin Pohjoismaiden olosuhteisiin soveltuvia vettä läpäiseviä päällysteratkaisuja, jotka poikkeavat oleellisesti perinteisistä pääl­lyste- ja rakenneratkaisuista. Pintakerroksen materiaaleiksi soveltuvat vettä läpäisevä betoni ja avoin asfaltti sekä betoni- ja luonnonkivipäällysteet, joissa saumojen tai aukkokohtien materiaali läpäisee hyvin vettä.

Läpäisevä päällyste koostuu vettä läpäisevästä pintakerroksesta ja erityisistä suuren huokostilavuuden maarakennekerroksista, joissa vettä voidaan pidättää. Ratkaisuun voidaan sisällyttää myös muita tarvittavia materi­aaleja, tuotteita ja rakenteita, kuten geotekstiiliä, geoeristeitä sekä hulevesien putkitus- ja keruujärjestelmiä.

Suomessa huomiota on kiinnitettävä myös materiaalien pakkasenkestoon sekä rakenteen kaikkinaiseen käyttäytymiseen talviolosuh­teissa. Hankkeessa keskityttiinkin materiaalin suorituskykyyn arktisessa ilmastossa, jossa infrastruktuuri on alttiina jäätymiselle ja sulamiselle, kelirikoille, routimiselle sekä liukkaudentorjunta-aineille ja hiekoitushiekalle.

Tekesin, VTT:n ja 15 laajan arvoketjun eri toimijoita edustavien kumppanien rahoittama CLASS-projekti toteutettiin VTT:n johdolla. Hankkeeseen sisältyi merkittävästi kumppanien työpanostusta sekä yhteistyötä myös ruotsalaisen rinnakkaisprojektin kanssa. Kehitettyjen ratkaisujen toimivuus todennetaan vielä erillisissä kau­punkien pilot-projekteissa kevään aikana.

Erityisesti Japanissa ja USA:ssa läpäisevät päällysteet ovat jo yleisiä. Euroopassa niitä on käytössä esimerkiksi Belgiassa ja Saksassa.

Lisätietoa CLASS-hankkeesta: http://www.vtt.fi/sites/class/

Vesitalouden uutiskirjeTammikuu 201528.1.2015