Alusten jätehuolto toimii – satamissa toivomisen varaa

Alusten jätehuoltoasiat näyttävät olevan melko hyvässä kunnossa ja toimivan direktiivin puitteissa kohtuullisesti, selviää Trafin ja ympäristöministeriön selvityksestä. Satamissa tilanne on huonompi. Silti satamienkin jätehuolto todettiin selvityksen mukaan käytännössä pääosin hyvin toimivaksi. Selvityksen mukaan jätevirtojen seurannalle ja viranomaisyhteistyön tiivistämiselle on kuitenkin selkeä tilaus

Nyt tehdyn selvityksen tavoitteena on ollut valmistaa viranomaisia tulevaa muutosehdotuksen käsittelyä varten, sillä komissio on käynnistänyt konsultin kyselytutkimuksella satamien aluksella syntyvien jätteiden vastaanottolaitteita koskevan direktiivin 2000/59/EY uudistamistyön. Direktiivin uudistamistyön tarkoituksena on ajanmukaistaa alus- ja satamajätehuoltokysymyksiin liittyvää lainsäädäntöä.

Selvityksessä keskityttiin tarkastelemaan nykyisen kansallisen lainsäädännön käytännön toteuttamista järjestelmän toimivuutta ja kokemuksia eri toimijoiden näkökulmasta. Tarkoituksena oli tunnistaa, mitkä käytännöt ovat toimivia ja mitkä edellyttävät kehittämistä.

Selvitystyö koski

Selvitys pohjautui haastatteluihin ja kirjallisiin kysymyksiin sekä satamien osalta myös kirjallisuuslähteisiin. Kaikkiaan työssä saatiin 97 vastausta eri toimijoilta.

Satamien vastaanottolaitteita koskevan direktiivin kansallinen soveltaminen ja direktiivin muutosprosessiin valmistautuminen -selvitys on luettavissa Trafin nettisivuilla. Selvityksen on tehnyt SITO Oy.

Satamien vastaanottolaitteita koskevan direktiivin kansallinen soveltaminen ja direktiivin muutosprosessiin valmistautuminen

(www.trafi.fi/tutkimukset2014)

Vesitalouden uutiskirje10/201417.12.2014