Kokemäenjoen nikkelipäästöstä haittoja vesieliöstölle

Su­kel­lus­tut­ki­muk­sis­ta saa­tu­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la Koke­mäen­joen nik­ke­li­pääs­tö vai­kut­ti sim­puk­ka­la­jei­hin eri ta­val­la. Vä­hi­ten tun­tui kär­si­neen sysi­joki­sim­puk­ka ja eni­ten pik­ku­jär­vi­sim­puk­ka.

Soukkojokisimpukka ja vuol­le­joki­sim­puk­ka näyt­täi­si­vät kär­si­neen pääs­tös­tä suun­nil­leen yhtä pal­jon. En­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan ai­em­min esi­tet­ty alus­ta­va ar­vio sii­tä, kuin­ka suu­ri osa vuol­le­joki­sim­puk­ka­kan­nas­ta on tu­hou­tu­nut (10 – 20 %), on oi­ke­aa suu­ruus­luok­kaa. Sim­pu­koi­den kuol­lei­suus on pato­al­taan ala­puo­li­sel­la joki­o­suu­del­la sekä pato­al­taas­sa sel­väs­ti kor­ke­am­pi kuin ver­rok­ki­a­lu­eel­la, pato­al­taan ylä­puo­lel­la. Tut­ki­muk­set on teh­ty Har­ja­val­lan pato­al­taal­ta me­rel­le saak­ka.

Sim­pu­kat ei­vät ole ja­kau­tu­neet ta­sai­ses­ti koko joki­pi­tuu­del­le, vaan nii­den esiin­ty­mi­seen vai­kut­ta­vat mo­net ym­pä­ris­tö­te­ki­jät. Tut­ki­mus­ai­neis­to on joen ko­koon näh­den pie­ni. Tut­ki­mus­ra­por­tin val­mis­tut­tua ar­vi­oi­daan, onko sim­puk­ka­va­hin­gois­ta saa­tu tie­to riit­tä­vää, vai tar­vi­taan­ko vie­lä jat­ko­tut­ki­muk­sia. Ra­por­tin odo­te­taan val­mis­tu­van ensi vii­kol­la.

Mui­den la­jien kuol­lei­ta ka­lo­ja ei ole juu­ri­kaan ha­vait­tu. Ha­pen­puu­te ei ole ol­lut kala­kuo­le­man syy­nä, sil­lä hap­pi­ti­lan­ne jo­es­sa on ol­lut ELY-kes­kuk­sen mit­taus­ten mu­kaan nor­maa­li. Te­ol­li­suus­pääs­töis­tä ai­heu­tu­nut ai­neen­vaih­dun­nan häi­riin­ty­mi­nen näyt­tää to­den­nä­köi­sim­mäl­tä syyl­tä täs­sä vai­hees­sa.

Nik­ke­li­sul­faat­tia pää­si Norilsk Nickelin Har­ja­val­lan teh­taan jääh­dy­tys­ve­teen lai­te­ri­kon vuok­si ja tä­män joh­dos­ta myös Koke­mäen­jo­keen 30 tun­nin ajan vii­kon­lop­pu­na 5.-6. hei­nä­kuu­ta.

Jo­keen pääs­syt nik­ke­li­mää­rä oli 66 ton­nia ja sul­faat­tia oli teh­taan an­ta­mien tie­to­jen mu­kaan ai­na­kin sama mää­rä. Teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­van mu­kai­nen nik­ke­lin pääs­tö­raja-arvo on 1,5 kg/vrk eli noin 550 kg/vuo­si.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je6/201426.8.2014