Tampereen uimavesistä sairastuneilta löytyi norovirusta

Tam­pe­reen kau­pun­gin vi­ran­o­mai­set ovat saa­neet tu­lok­sia la­bo­ra­to­ri­o­tut­ki­muk­sis­ta, joi­ta on otet­tu kau­pun­gin uima­ran­noil­la ui­neil­ta hen­ki­löil­tä hei­dän sai­ras­tut­tu­aan vat­sa­tau­tiin. Lä­hes kai­kis­ta näyt­teis­tä löy­det­tiin noro­vi­rus­ta.

Vat­sa­tau­tiin sai­ras­tu­neil­ta saa­tiin yh­teen­sä 18 po­ti­las­näy­tet­tä, jois­ta 15 oli noro G1 –po­si­tii­vis­ta.

– Saa­dut tu­lok­set viit­taa­vat ih­mis­pe­räi­seen noro­vi­rus­tar­tun­taan, joka on le­vin­nyt ui­ma­rei­den vä­li­tyk­sel­lä ran­nal­ta toi­sel­le, sa­noo ym­pä­ris­tö­ter­veys­pääl­lik­kö Mer­ja Bojang Tam­pe­reen kau­pun­gil­ta.

Bojangin mu­kaan il­moi­tet­tu­jen sai­ras­ta­paus­ten pe­rus­teel­la ris­ki sai­ras­tu­mi­seen uima­ve­den vä­li­tyk­sel­lä on vä­hen­ty­nyt, mut­ta ei ko­ko­naan pois­sul­jet­tu mil­lään ran­nal­la.

Hei­nä­kuun lo­pus­sa ja elo­kuun alku­päi­vi­nä Tam­pe­reen kau­pun­ki oli saa­nut yh­teen­sä 1 056 il­moi­tus­ta il­mei­ses­ti uin­ti­reis­sun yh­tey­des­sä saa­dus­ta vat­sa­tau­dis­ta. Suu­rin osa il­moi­tuk­sis­ta on ajal­ta 26. – 29.7. ja kos­ki­vat Tohloppi-, Tesoma-, Kauka- ja Suo­li­jär­veä.

Ui­jien jou­kos­sa on saat­ta­nut olla vain yksi noro­vi­rus­ta kan­ta­nut hen­ki­lö. Uima­ve­den tai kos­ke­tuk­sen vä­li­tyk­sel­lä vi­rus on tart­tu­nut no­pe­as­ti mui­hin­kin ran­nal­la ol­lei­siin ja hei­dän kaut­taan mah­dol­li­ses­ti eteen­päin omai­siin ja mui­hin lä­hei­siin hen­ki­löi­hin.

– Sai­ras­tu­neen ih­mi­sen ok­sen­nuk­ses­sa ja ulos­tees­sa on val­ta­va mää­rä vi­ruk­sia, jo­ten hy­vin pie­ni mää­rä ulos­tet­ta tai ok­sen­nus­ta uima­ve­des­sä voi tar­tut­taa suu­ren mää­rän ih­mi­siä, Bojang sa­noo.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je6/201426.8.2014