Kätevä testilaite sinilevämyrkyille kehitteillä

Tu­run yli­o­pis­to ja VTT ke­hit­tä­vät edul­lis­ta, no­pe­aa ja help­po­käyt­töis­tä mit­ta­lai­tet­ta, joka pal­jas­taa ve­den sini­levä­myr­kyt.

Ke­sän lä­hes­ty­es­sä ja ve­sien läm­me­tes­sä al­kaa uima­ve­sien joka­vuo­ti­nen tark­kai­lu sini­le­vien esiin­ty­mis­ten suh­teen. Val­ta­kun­nal­li­nen, Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen jul­kai­se­ma joka­viik­koi­nen levä­tie­do­te ker­too yleis­ku­van ve­siem­me ti­las­ta ja Järviwiki ve­sis­tö­jen ta­sol­la sini­le­vien esiin­ty­mi­ses­tä. Tätä tar­kem­paa tie­toa ve­den laa­dus­ta ei kui­ten­kaan ole saa­ta­vil­la.

– Kan­sa­lai­sia kiin­nos­taa, si­säl­tää­kö esi­mer­kik­si oman mök­ki­ran­nan tai uima­pai­kan vesi juu­ri käyt­tö­het­kel­lä myr­kyl­lis­tä sini­le­vää. Myös vi­ran­o­mai­set ovat kiin­nos­tu­nei­ta tar­kas­ta tie­dos­ta, jot­ta ve­sien tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa, sa­noo tut­ki­ja Mar­kus Vehniäinen Tu­run yli­o­pis­ton bio­ke­mi­an lai­tok­sel­ta.

Tu­run yli­o­pis­ton ja VTT:n yh­teis­hank­kees­sa py­ri­tään vas­taa­maan ku­lut­ta­jien tar­pee­seen saa­da ajan­koh­tais­ta tie­toa oman ve­sis­tön­sä ti­las­ta edul­li­sel­la, no­pe­al­la ja help­po­käyt­töi­sel­lä ta­val­la.

Ke­hit­teil­lä ole­va lai­te mit­taa vesi­näyt­tees­tä ylei­sim­pien sini­levä­myrk­ky­jen, mikrokystiinin ja nodulariinin, mää­rää.

– Myrk­ky­jä esiin­tyy noin joka toi­ses­sa sini­levä­e­siin­ty­mäs­sä, eikä sil­mä­mää­räi­sel­lä tar­kas­te­lul­la pys­ty ar­vi­oi­maan onko ve­des­sä ole­va sini­levä myr­kyl­lis­tä vai ei. Ve­des­sä saat­taa olla vie­lä sini­levä­e­siin­ty­män ka­dot­tu­a­kin myrk­ky­jä jon­kun ai­kaa. Lait­teel­la voi­daan no­pe­as­ti var­mis­taa, että vet­tä voi näil­tä osin tur­val­li­ses­ti käyt­tää, Vehniäinen sa­noo.

Tu­run yli­o­pis­tos­sa on ke­hi­tet­ty mit­tauk­seen so­pi­via re­a­gens­se­ja eli mää­ri­tys­ai­nei­ta ai­em­mis­sa Tekes-rahoitteisissa CyanoTox ja NucleoTracker -pro­jek­teis­sa. Re­a­gens­si-in­no­vaa­ti­ot yh­dis­te­tään nyt VTT:n Waterchip-pro­jek­tis­sa ke­hit­tä­mään mit­ta­lait­tee­seen.

Kuu­me­mit­ta­rin ko­koi­seen lait­tee­seen joh­de­taan vesi­näy­te, jon­ka si­säl­tä­miin myr­kyl­li­siin bak­tee­ri­kan­toi­hin lait­teen si­säl­tä­mät vas­ta-ai­neet re­a­goi­vat. Tes­ti pal­jas­taa muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa, si­säl­tää­kö vesi­näy­te myr­kyl­lis­tä sini­le­vää vai ei.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je6/201426.8.2014