Luonnonvarakeskus aloittaa toimintansa 1.1.2015

Tasa­val­lan pre­si­dent­ti on vah­vis­ta­nut Luon­non­vara­kes­kus­ta kos­ke­van lain. Luon­non­vara­kes­kus pe­rus­te­taan yh­dis­tä­mäl­lä Maa- ja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den tut­ki­mus­kes­kus (MTT), Met­sän­tut­ki­mus­lai­tos (Met­la), Riis­ta- ja kala­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tos (RKTL) sekä Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön tie­to­pal­ve­lu­kes­kuk­sen (Tike) ti­las­to­teh­tä­vät vuo­den 2015 alus­ta lu­kien.

Luon­non­vara­kes­kuk­sen toi­mi­a­la­na on uu­siu­tu­vien luon­non­va­ro­jen kes­tä­vään käyt­töön pe­rus­tu­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen elin­kei­no­toi­min­nan sekä hy­vin­voin­nin ja maa­seu­dun elin­voi­mai­suu­den edis­tä­mi­nen. Luon­non­vara­kes­kuk­sen teh­tä­vi­nä on har­joit­taa tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­toi­min­taa, tie­don ja tek­no­lo­gi­an siir­toa sekä tar­jo­ta asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta yh­teis­kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon tu­ek­si. Li­säk­si Luon­non­vara­kes­kus tuot­taa ruo­kaan ja uu­siu­tu­viin luon­non­va­roi­hin liit­ty­viä ti­las­to­ja sekä hoi­taa vil­jel­tä­vien kas­vien, tuo­tan­to­e­läin­ten ja met­sä­pui­den pe­rin­nöl­li­sen moni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­seen liit­ty­vät teh­tä­vät.

Luon­non­vara­kes­kuk­ses­ta (Luke) tu­lee Suo­men toi­sek­si suu­rin val­ti­on tut­ki­mus­lai­tos, jos­sa työs­ken­te­lee noin 1 700 hen­ki­löä. Luon­non­vara­kes­kuk­sen muo­dos­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on vah­vis­taa ruo­kaan ja uu­siu­tu­viin luon­non­va­roi­hin liit­ty­vää tut­ki­mus­ta ja asi­an­tun­te­mus­ta, joi­ta tar­vi­taan tu­le­vai­suu­den bio­ta­lou­den ja sii­hen pe­rus­tu­van hy­vin­voin­nin ra­ken­ta­mi­seen.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je6/201426.8.2014