Ruokavalion muutos saattaa ratkaista vesipulan

Li­han­syön­tiä vä­hen­tä­mäl­lä voi­tai­siin tur­va­ta kui­vuu­des­ta kär­si­vien alu­ei­den vesi­va­ran­not, Aal­to-yli­o­pis­ton tut­ki­mus pal­jas­taa.

Eläin­kun­nan tuot­tei­den vä­hen­tä­mi­nen ruo­ka­va­li­os­ta saat­tai­si olla mer­kit­tä­vä osa­rat­kai­su pa­he­ne­vaan vesi­pu­laan, sil­lä li­han­tuo­tan­to vaa­tii enem­män vet­tä kuin mi­kään muu maa­ta­lous­tuo­te. Maa­ta­lous­tuot­teet taas ku­lut­ta­vat suu­rim­man osan ih­mi­sen käyt­tä­mäs­tä ve­des­tä.  Maa­il­man vä­es­tön­kas­vu ja il­mas­ton­muu­tos li­sää­vät pai­net­ta ve­den­käy­tön vä­hen­tä­mi­seen.

Aal­to-yli­o­pis­ton tut­ki­jat sel­vit­ti­vät yh­teis­työs­sä Bon­nin yli­o­pis­ton kans­sa, mi­ten ruo­ka­va­li­on muu­tos vai­kut­taa glo­baa­lis­ti vesi­va­roi­hin. Tut­ki­mus on en­sim­mäi­nen glo­baa­lin ta­son tut­ki­mus ai­hees­ta ja se jul­kais­tiin Environmental Research Letters -jul­kai­sus­sa.

‒ Vaik­ka Suo­mes­sa ei ve­des­tä ole­kaan pu­laa, tämä sääs­tö voi­si hel­pot­taa vesi­pu­laa alu­eil­la, joil­ta Suo­meen tuo­daan ruo­kaa. Ku­lu­tam­me pal­jon vet­tä alu­eil­la, joil­la sitä on niu­kas­ti, sa­noo Aal­to-yli­o­pis­ton tut­ki­ja Mika Ja­la­va.

Suo­men vesi­ja­lan­jäl­jes­tä 47 % syn­tyy maan ra­jo­jen ulko­puo­lel­la ja mer­kit­tä­vä osuus sii­tä juu­ri alu­eil­la, joil­la vet­tä on niu­kas­ti. Vesi­ja­lan­jäl­jel­lä tar­koi­te­taan val­ti­oi­den tai ih­mis­ten kai­ken ku­lu­tuk­sen vaa­ti­maa vesi­mää­rää. Kä­si­te on ver­ran­nol­li­nen eko­lo­gi­seen ja­lan­jäl­keen. Se tar­koit­taa siis ta­lous­vet­tä ja kaik­kien ku­lu­tet­tu­jen tuot­tei­den vaa­ti­maa pii­lo­vet­tä.

Tut­ki­mus on jul­kais­tu Environmental Research Letters -jul­kai­sus­sa. Läh­de: M. Ja­la­va, M. Kummu, M. Pork­ka, S. Siebert and O. Va­ris. 2014.

Link­ki ar­tik­ke­liin: Diet change—a solution to reduce water use? http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/7/074016/article

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je6/201426.8.2014