Innovaatiokilpailussa etsitään uusia hulevesiratkaisuja

Sade- ja su­la­mis­ve­sien hal­lit­tu hyö­dyn­tä­mi­nen tii­viis­sä kau­pun­ki­ym­pä­ris­tös­sä ko­ros­tuu il­mas­ton­muu­tok­sen ede­tes­sä, sil­lä sade­mää­rien en­nus­te­taan li­sään­ty­vän tu­le­vai­suu­des­sa.

Lah­des­sa käyn­nis­tyy elo­kuun puo­li­vä­lis­sä in­no­vaa­ti­o­kil­pai­lu, jos­sa et­si­tään sekä Lah­den kau­pun­gil­le että alu­een ra­ken­nus­y­ri­tyk­sil­le so­vel­tu­via uu­sia kus­tan­nus­te­hok­kai­ta rat­kai­su­ja niin hule­ve­sien joh­ta­mi­seen ja kä­sit­te­lyyn kuin nii­den syn­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­seen.

Yri­tyk­sil­le, kek­si­jöil­le, kor­ke­a­kou­luil­le ja tut­ki­mus­lai­tok­sil­le suun­na­tun kil­pai­lun jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Lah­den Seu­dun Ke­hi­tys LADEC Oy, Lah­den kau­pun­ki, Lah­ti Aqua Oy, Vesi­jär­vi­sää­tiö, Hel­sin­gin yli­o­pis­to, Lah­den am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu ja Renor Oy.

Yksi kil­pai­lun ta­voit­teis­ta on kan­nus­taa ra­ken­nus­alan toi­mi­joi­ta uu­sien rat­kai­su­jen käyt­töön tu­le­vis­sa in­ves­toin­neis­sa, mikä puo­les­taan hel­pot­taa ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gi­aan liit­ty­vien in­no­vaa­ti­oi­den mark­ki­noil­le pää­syä.

Kil­pai­lus­sa on kak­si ka­te­go­ri­aa: ole­mas­sa ole­va kau­pun­ki­ym­pä­ris­tö ja uu­det ra­ken­net­ta­vat alu­eet.

In­no­vaa­ti­o­kil­pai­lu on osa Lah­den edel­lä­kä­vi­jä­mark­ki­na -han­ket­ta, jon­ka ta­voit­tee­na on edis­tää uu­sien ky­syn­tä­läh­töis­ten rat­kai­su­jen syn­tyä ja kau­pal­lis­ta­mis­ta. Han­ke on saa­nut ra­hoi­tus­ta Eu­roo­pan Alue­ke­hi­tys­ra­has­tol­ta. www.ladec.fi

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je6/201426.8.2014