Valtioneuvosto päätti Itämeren tilan seurantaohjelmasta

Val­ti­o­neu­vos­to on päät­tä­nyt Suo­men me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­man seu­ran­ta­oh­jel­mas­ta vuo­sil­le 2014 -2020. Itä­me­ren ti­laa ja sii­hen koh­dis­tu­via ym­pä­ris­tö­pai­nei­ta ryh­dy­tään seu­raa­maan jat­kos­sa en­tis­tä laa­jem­min, sil­lä seu­ran­nan pii­riin tu­le­vat uu­si­na me­res­sä esiin­ty­vät vie­ras­la­jit, ros­kaan­tu­mi­nen ja ve­den­a­lai­nen melu. Li­säk­si eräät meri­luon­non moni­muo­toi­suut­ta sekä hai­tal­li­sia ja vaa­ral­li­sia ai­nei­ta kos­ke­vat seu­ran­nat laa­je­ne­vat.

Seu­ran­ta­oh­jel­ma ko­ko­aa ny­kyi­set meri­ym­pä­ris­töä kos­ke­vat seu­ran­nat yh­dek­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Oh­jel­ma tuot­taa tie­toa Itä­me­ren la­jeis­ta ja luon­to­tyy­peis­tä, meri­ve­den laa­dus­ta sekä ih­mi­sen toi­min­nas­ta ai­heu­tu­vis­ta ym­pä­ris­tö­pai­neis­ta ja nii­den vai­ku­tuk­sis­ta. Tie­to me­ren ti­las­ta ja meri­ym­pä­ris­töön koh­dis­tu­vis­ta pai­neis­ta aut­taa suun­nit­te­le­maan, koh­den­ta­maan ja to­teut­ta­maan toi­mia me­ren ti­lan pa­ran­ta­mi­sek­si. Sa­mal­la voi­daan myös ar­vi­oi­da toi­mien vai­kut­ta­vuut­ta.

Seu­ran­ta koh­dis­tuu Suo­men meri­a­lu­ee­seen, joka ulot­tuu ran­ta­vii­vas­ta ta­lous­vyö­hyk­keen ulko­ra­jaan saak­ka. Myös Itä­me­ren va­lu­ma-alu­eel­la teh­dään seu­ran­taa. Esi­mer­kik­si jo­kien Itä­me­reen tuo­maa ra­vin­ne­kuor­mi­tus­ta ja eräi­tä jo­kien va­el­lus­kala­kan­to­ja seu­ra­taan. Ah­ve­nan­maan maa­kun­ta laa­tii oman, val­ti­o­neu­vos­ton hy­väk­sy­män oh­jel­man kans­sa koor­di­noi­dun seu­ran­ta­oh­jel­man­sa.

Suo­men me­ren­hoi­don seu­ran­ta­oh­jel­ma tu­lee ole­maan osa Itä­me­ren yh­teis­tä seu­ran­ta­jär­jes­tel­mää, jon­ka uu­dis­ta­mis­ta Itä­me­ren suo­je­lu­ko­mis­sio (HELCOM) vii­meis­te­lee par­hail­laan. Seu­ran­ta­jär­jes­tel­män on mää­rä val­mis­tua tä­män vuo­den ai­ka­na. Itä­me­ren ran­ta­val­ti­oi­den ta­voit­tee­na on, että nii­den tuot­ta­ma tie­to on kes­ke­nään ver­tai­lu­kel­pois­ta ja että tie­to on avoi­mes­ti saa­ta­vil­la.

Oh­jel­ma tar­ken­taa eri vi­ran­o­mais­ten teh­tä­viä meri­ym­pä­ris­tön seu­ran­nas­sa. Seu­ran­taa suo­rit­ta­vat mm. Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus, Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­lut, Riis­ta- ja kala­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tos, Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to Evira, Ilma­tie­teen­lai­tos sekä ran­ni­kon elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­set. Oh­jel­ma edis­tää myös vi­ran­o­mais­ten sekä yli­o­pis­to­jen ja jär­jes­tö­jen vä­lis­tä yh­teis­työ­tä. Mu­ka­na on va­paa­eh­tois­voi­min to­teu­tet­ta­via seu­ran­to­ja, joi­ta koor­di­noi­vat Hel­sin­gin yli­o­pis­ton Luon­non­tie­teel­li­nen kes­kus­mu­seo, WWF Suo­mi ja Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry.

Seu­ran­ta­oh­jel­ma on osa Suo­men me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­maa, jon­ka ta­voit­tee­na on me­ren hyvä tila vuo­teen 2020 men­nes­sä. Me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­man en­sim­mäi­nen osa eli ar­vio meri­ym­pä­ris­tön ti­las­ta, mää­ri­tel­mät me­ren hy­väl­le ti­lal­le ja ym­pä­ris­tö­ta­voit­teet hy­väk­syt­tiin val­ti­o­neu­vos­tos­sa vuon­na 2012.  Kol­mas osa eli toi­men­pide­oh­jel­ma val­mis­tuu vuo­den 2015 lop­puun men­nes­sä. Me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­ma laa­di­taan jo­kai­ses­sa EU:n jä­sen­val­ti­os­sa. Jä­sen­mai­den tu­lee teh­dä yh­teis­työ­tä naa­pu­ri­val­ti­oi­den kans­sa ja koor­di­noi­da suun­nit­te­lua myös EU:n ulko­puo­lis­ten val­ti­oi­den kans­sa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je6/201426.8.2014