Blominmäen puhdistamon kustannusarviota tarkennettiin

Es­poon Blominmäkeen ra­ken­net­ta­van Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut -kun­ta­yh­ty­män jäte­ve­den­puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­sik­si ar­vi­oi­daan 371 mil­joo­naa eu­roa kesä­kuun 2014 hin­ta­ta­sos­sa.

Kus­tan­nuk­set nou­se­vat yh­teen­sä 68 mil­joo­naa eu­roa ver­rat­tu­na HSY:n hal­li­tuk­ses­sa vuon­na 2012 hy­väk­syt­tyyn ra­ken­ta­mis­kus­tan­nus­in­dek­siin si­dot­tuun kus­tan­nus­ar­vi­oon, joka in­dek­si­kor­jat­tu­na oli 303 mil­joo­naa eu­roa. Kes­kei­set syyt kus­tan­nus­ar­vi­on kas­vuun ovat lou­hin­nan mää­rän kas­vu ja kal­li­on suu­rem­pi lu­ji­tus­tar­ve sekä ra­ken­nus­tek­nis­ten töi­den ja ko­neis­to­töi­den li­sään­ty­mi­nen.

Pää­osin kal­li­on si­sään ra­ken­net­ta­van jäte­ve­den­puh­dis­ta­mon lou­hin­ta­töi­den suun­ni­tel­tu koko­nais­mää­rä on kas­va­nut noin 200 000 kiin­to­kuu­ti­o­met­ril­lä vuo­den 2011 teh­tyyn suun­nit­te­luun ver­rat­tu­na. Mer­kit­tä­vin syy lou­hin­ta­mää­rien kas­vuun on kal­li­o­kai­raus­ten pe­rus­teel­la to­den­net­tu Blominmäen en­na­koi­tua huo­nom­pi kal­li­o­laa­tu, jon­ka vuok­si puh­dis­ta­mon si­jain­tia ja luo­las­to­ra­ken­net­ta on jou­dut­tu muut­ta­maan ai­em­mas­ta suun­ni­tel­mas­ta.

Li­säk­si kal­li­on laa­dus­ta ja alu­een tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ta käy­tös­tä joh­tu­en osa ti­lois­ta jou­du­taan lou­hi­maan jo alku­vai­hees­sa tu­le­vai­suu­den ka­pa­si­teet­ti­tar­pei­ta var­ten. Näi­den ti­lo­jen jäl­ki­kä­teen lou­hi­mi­nen toi­min­nas­sa ole­van puh­dis­ta­mon lä­hei­syy­des­sä oli­si kal­lis­ta, han­ka­laa ja jopa vaa­ral­lis­ta.

Hei­kon kal­li­o­laa­dun vuok­si lujituspultitusta ja be­to­noin­tia pi­tää teh­dä enem­män. Be­to­ni­töi­den mää­rä on kas­va­mas­sa muu­ten­kin, kun suun­ni­tel­mat ovat tar­ken­tu­neet. Myös put­kis­to­jen pi­tuut­ta on pi­tä­nyt li­sä­tä kal­li­o­laa­dun vuok­si, kun pi­la­ri­pak­suu­det ja luo­las­to­a­lu­een koko kas­voi­vat. Ko­neis­to­töi­den kus­tan­nuk­sia on li­sän­nyt eri­tyi­ses­ti jäl­ki­suo­da­tus, mut­ta myös muut lai­te­tar­peet ovat kas­va­neet.

Ym­pä­ris­tö­vi­ran­o­mai­set ovat suun­nit­te­lu­työn ede­tes­sä kiin­nit­tä­neet eri­tyis­tä huo­mi­o­ta sii­hen, ett­ei puh­dis­tet­tu­ja jäte­ve­siä joh­det­tai­si poik­keus­ti­lan­teis­sa­kaan Es­poon­jo­keen muun mu­as­sa Es­poon­lah­den meriuposkuoriaisten suo­je­le­mi­sek­si. Tä­män vuok­si vai­ku­tuk­set Es­poon­jo­keen on mi­ni­moi­tu suun­nit­te­le­mal­la jäte­ve­den puh­dis­tus­pro­ses­siin jäl­ki­suo­da­tus ja pur­ku­tun­ne­liin yli­mää­räi­nen pump­paa­mo.

To­teu­tuk­sel­la taa­taan, että Es­poon­jo­keen jou­du­taan las­ke­maan poik­keus­ti­lan­teis­sa puh­dis­tet­tua jäte­vet­tä har­vem­min kuin ker­ran sa­das­sa vuo­des­sa. Täl­löin­kin kes­to ja kuor­mit­ta­vuus saa­daan pie­nek­si. Täs­tä joh­tu­en vi­ran­o­mais­ten mu­kaan hätä­pur­ku­yh­tey­des­tä ei ole enää mer­kit­tä­vää uh­kaa Es­poon­joen ja Es­poon­lah­den luon­nol­le.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je6/201426.8.2014