Siisti Biitsi -kampanja saavutti tavoitteensa

Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry:n koor­di­noi­ma Siis­ti Biitsi -kam­pan­ja on päät­ty­nyt. 12.5.–28.5. to­teu­te­tun kam­pan­jan puit­teis­sa sii­vot­tiin yli sata koh­det­ta noin 1300 tal­koo­lai­sen voi­min ym­pä­ri Suo­men ran­nik­koa ja Ah­ve­nan­maa­ta.

Siis­ti Biitsi -kam­pan­jan ta­voit­tee­na oli sii­vo­ta Suo­men ran­ni­kon ja Ah­ve­nan­maan ran­nat kesä­kun­toon ja nos­taa Itä­me­ren ros­kaan­tu­mi­nen tär­ke­äk­si pu­heen­ai­heek­si. Kam­pan­jaan osal­lis­tui 110 tal­koo­jär­jes­tä­jää ja yli 1300 tal­koo­lais­ta.

–Saa­vu­tim­me kam­pan­jal­le aset­ta­mam­me ta­voit­teet kirk­kaas­ti.  Nyt ei voi muu­ta kun kiit­tää kaik­kia mu­ka­na ol­lei­ta tal­koo­lai­sia, jär­jes­tä­jiä ja spon­so­rei­tam­me yh­tei­ses­tä ura­kas­ta, iloit­see Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry:n Siis­ti Biitsi -koor­di­naat­to­ri Jen­ny Gus­tafs­son.

Kam­pan­jas­sa oli mu­ka­na koh­de­ran­to­ja eri puo­lil­ta Suo­men ran­nik­koa ja Ah­ve­nan­maa­ta. Poh­joi­sin tal­koo­ran­ta oli Kala­jo­el­la ja itäi­sin Ha­mi­nan Ulko-Tammiossa. Vilk­kaim­min sii­vot­tiin ran­to­ja Hel­sin­gin ja Tu­run alu­eil­la. Ran­ta­tyy­pit vaih­te­li­vat luon­non­ti­lai­sis­ta ran­nois­ta ur­baa­nei­hin uima­ran­toi­hin.

–Yh­teis­tä kai­kil­le ran­noil­le oli va­li­tet­ta­vas­ti se, että niil­tä kai­kil­ta löy­tyi ros­kaa. Eni­ten sii­vot­tiin pois muo­via, jota oli noin puo­let kai­kes­ta ros­kas­ta. Myös ran­nal­le jä­te­tyt tu­pa­kan­tum­pit muo­dos­ta­vat mer­kit­tä­vän osuu­den ran­to­jem­me ros­kas­ta, ko­ko­aa Gus­tafs­son tal­koi­den tu­lok­sia.

Eri­tyi­sen huo­len­ai­heen muo­dos­taa muo­vi­ros­kan mää­rä. ­­

–Ti­lan­ne on ikä­vä, sil­lä luon­toon jou­tu­es­saan muo­vi ei hä­viä siel­tä kos­kaan, vaan ajan mit­taan ha­jo­aa vain pie­nem­mik­si pa­la­sik­si. On kor­kea aika poh­tia, mitä ros­kaan­tu­mis­on­gel­mal­le voi­daan teh­dä, sil­lä on­gel­ma vai­kut­taa to­del­la ole­van val­ta­kun­nal­li­nen, hän jat­kaa.

Siis­ti Biitsi -kam­pan­jan ja tal­koo­jär­jes­tä­jien ros­ka­ra­por­toin­nin myö­tä saa­tiin lisä­vah­vis­tus­ta vii­me hel­mi­kuus­sa jul­kais­tun MARLIN-pro­jek­tin lop­pu­ra­por­tin tu­lok­sil­le. MARLIN-pro­jek­ti oli kak­si­vuo­ti­nen Itä­me­ren ran­to­jen ros­kaan­tu­mis­ta kar­toit­ta­nut pro­jek­ti, jos­sa oli mu­ka­na Suo­men li­säk­si Ruot­si, Viro ja Lat­via. Suo­mes­sa pro­jek­tia koor­di­noi Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry. Lop­pu­ra­por­tin mu­kaan Suo­men ran­nat oli­vat ros­kai­sem­pia kuin mui­den pro­jek­ti­mai­den ran­nat, ja suu­rin osa ran­noil­ta löy­ty­nees­tä ros­kas­ta oli muo­via.

–Ros­kaan­tu­mi­nen on on­gel­ma, jo­hon jo­kai­nen voi itse vai­kut­taa omal­la toi­min­nal­laan. Siis­ti Biitsi -kam­pan­ja on osoi­tus sii­tä, että yh­des­sä voi­daan saa­da pal­jon ai­kaan yh­tei­sen lähi­ym­pä­ris­tön hy­vin­voin­nin puo­les­ta, Gus­tafs­son to­te­aa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je5/201430.5.2014