Uusi merentutkimusasema Utön saarelle

Utön saa­rel­le on val­mis­tu­mas­sa ai­nut­laa­tui­nen me­ren­tut­ki­mus­a­se­ma, joka tuot­taa ajan­ta­sais­ta tut­ki­mus­tie­toa me­ren si­säl­tä, sen pin­nal­ta ja sekä il­mas­ta vuo­den ja vuo­ro­kau­den ym­pä­ri. Ase­ma to­teu­te­taan Ilma­tie­teen lai­tok­sen ja Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen yh­teis­työ­nä.

Me­ren­tut­ki­mus­a­se­mal­le tu­lee käyt­töön kat­ta­va jouk­ko lait­tei­ta, jois­ta osa on ko­ko­naan uu­den­tyyp­pi­siä ja mo­net niis­tä en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa py­sy­väs­ti me­reen asen­net­tui­na. Utön pe­rus­a­ja­tus on koko­nais­val­tai­nen lä­hes­ty­mis­tapa, joka an­taa kat­ta­van ku­van me­ren ja ilma­ke­hän ala­osan ti­las­ta.

Ase­mal­ta saa­daan jat­kos­sa moni­puo­li­nen kuva pin­nan alta ja pääl­tä sekä me­ren ja ilma­ke­hän vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta.

Utössä mi­ta­taan jo en­nes­tään ilma­ke­hän pien­hiuk­ka­sia, kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen pi­toi­suuk­sia, ala­ilma­ke­hän vir­tauk­sia sekä ra­di­os­ta­kin tut­tu­ja me­rel­li­sen sään omi­nai­suuk­sia, ku­ten tuul­ta, läm­pö­ti­laa ja nä­ky­vyyt­tä. SYKEn meri­kes­kus on jo pit­kään teh­nyt re­aa­li­ai­kai­sia mit­tauk­sia Itä­me­ren kaup­pa-aluk­sil­le asen­ne­tuil­la Algaline-lait­teis­toil­la. Kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen ohel­la Utössä tut­ki­taan myös esi­mer­kik­si meri­tuu­li­voi­maa, me­rel­lis­tä tek­no­lo­gi­aa sekä lai­va­lii­ken­teen pääs­tö­jä.

Utön ma­jak­ka­saa­rel­la kau­ka­na man­te­reel­ta si­jait­se­va tut­ki­mus­a­se­ma on juu­ri moni­puo­li­suu­ten­sa ja eri tie­teen­alat yh­dis­tä­vän lä­hes­ty­mis­ta­pan­sa an­si­os­ta maa­ilma­laa­jui­ses­ti­kin ai­nut­laa­tui­nen. Muis­ta me­rel­li­sis­tä ase­mis­ta se poik­ke­aa myös sa­tun­nai­sen jää­peit­teen­sä an­si­os­ta.

Toi­saal­ta si­jain­ti asu­tul­la saa­rel­la on lii­ken­ne­yh­teyk­sien kan­nal­ta vai­va­ton. Pit­käl­lä, kym­me­nien vuo­sien aika­vä­lil­lä hy­vät yh­tey­det ja koh­tuul­li­set kus­tan­nuk­set ovat ensi­ar­voi­sen tär­kei­tä. Utön toi­min­nan kan­nal­ta oleel­lis­ta on myös saa­ren va­ki­tuis­ten asuk­kai­den työ­pa­nos mit­taus­ten yllä­pi­dos­sa ja huol­los­sa.

Ilma­tie­teen lai­tos ra­ken­nut­taa Utön ase­man ja tar­vit­ta­vat inf­ra­struk­tuu­rit sekä vas­taa fy­si­kaa­lis­ta ja me­ren dy­na­miik­kaa ha­vain­noi­vis­ta mit­ta­lait­teis­ta. Bi­o­lo­gi­sis­ta mit­tauk­sis­ta vas­taa Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus SYKE. Mu­ka­na tut­ki­mus­yh­teis­työs­sä ovat myös Puo­lus­tus­voi­mat, Tu­run ja Hel­sin­gin yli­o­pis­tot, Lii­ken­ne­vi­ras­to, Varsinais-Suo­men ELY-kes­kus sekä jouk­ko meri­alan yri­tyk­siä.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je5/201430.5.2014