Vaelluskalojen palauttaminen rakennettuihin jokiin on mahdollista

Riis­ta- ja kala­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tok­sen (RKTL) ra­por­tin mu­kaan va­el­lus­kala­kan­to­jen pa­laut­ta­mi­nen pa­dot­tui­hin jo­kiin on mah­dol­lis­ta, mut­ta se edel­lyt­tää bi­o­lo­gis­ten on­gel­mien rat­ko­mi­sen li­säk­si yhä enem­män yh­tei­siä ta­voit­tei­ta ja rat­kai­su­ja. Tu­le­vai­suu­den haas­tee­na on jat­kaa eri osa­puol­ten vä­lis­tä vuo­ro­pu­he­lua ja ke­hit­tää sitä sel­väs­ti avoi­mem­paan suun­taan.

Ra­port­ti ko­ko­aa yh­teen RKTL:n Ra­ken­net­tu­jen jo­kien tut­ki­mus­oh­jel­man en­sim­mäi­sen kol­me­vuo­tis­jak­son tut­ki­muk­set. Tu­lok­set osoit­ta­vat, että va­el­lus­kala­kan­to­jen pa­laut­ta­mi­nen pa­dot­tui­hin jo­kiin on mah­dol­lis­ta, mut­ta se edel­lyt­tää eri­lai­sia tuki­toi­mia. Läh­tö­koh­ta­na ovat voi­ma­lai­tos­pa­to­jen ohi sekä ylä- että ala­vir­taan toi­mi­vat va­el­lus­väy­lät. Toi­mi­ak­seen ne tar­vit­se­vat riit­tä­väs­ti vet­tä ja voi­ma­lai­tos­pa­to­jen ylä­puo­lel­le lei­mau­tu­neet kala­kan­nat. Ko­tiu­tuk­sen alku­vai­hees­sa tar­vi­taan myös ka­lo­jen is­tu­tuk­sia ja siir­to­ja pa­to­jen yli sekä ka­las­tuk­sen sää­te­lyä.

Var­si­nais­ten ko­tiut­ta­mis­toi­mien rin­nal­la on otet­ta­va huo­mi­oon jo­kien ener­gi­an­tuo­tan­nos­ta sekä maa-, met­sä- ja tur­ve­ta­lou­des­ta ai­heu­tu­vat hait­ta­vai­ku­tuk­set joki­luon­toon. Osa hai­tois­ta on py­sy­viä ja vain osaan ve­sis­töis­tä voi­daan vai­kut­taa kun­nos­tus- ja hoi­to­toi­men­pi­teil­lä. Nämä reu­na­eh­dot on ym­mär­ret­tä­vä, jot­ta kala­kan­to­jen ti­laa voi­daan yh­teis­työs­sä edis­tää.

Tut­ki­mus­oh­jel­man va­el­lus­kala­hank­keis­sa so­vel­let­tiin moni­ta­voi­te­ar­vi­oin­tia eri si­dos­ryh­mien ta­voit­tei­den jä­sen­tä­mi­seen ja eri vaih­to­eh­to­jen vuo­ro­vai­kut­tei­seen ar­vi­oin­tiin. Näin on­nis­tut­tiin tun­nis­ta­maan osa­puol­ten kes­kei­siä nä­ke­mys­e­ro­ja ja löy­tä­mään yh­tei­ses­ti hy­väk­syt­tä­viä rat­kai­su­ja. Täl­lais­ten ar­vi­oin­ti­työ­ka­lu­jen käyt­tö ja ke­hit­tä­mi­nen näh­dään jat­kos­sa­kin tar­peel­li­se­na.

Ra­ken­net­tu­jen jo­kien tut­ki­mus­oh­jel­ma käyn­nis­tyi vuon­na 2011 ja kes­tää vuo­teen 2016. Sen ta­voit­tee­na on tuot­taa koko­nais­val­tais­ta tie­toa kan­sal­li­sen kala­tie­stra­te­gi­an to­teut­ta­mi­sek­si ja va­el­lus­kala­kan­to­jen el­vyt­tä­mi­sek­si. Ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää vi­ran­o­maisilta, toi­min­nan­har­joit­ta­jil­ta ja si­dos­ryh­mil­tä ny­kyis­tä sel­vem­min ja avoi­mem­min omis­ta ta­voit­teis­ta jous­ta­mis­ta ja so­vit­te­lu­rat­kai­su­jen ha­ke­mis­ta. Tä­hän liit­ty­en oh­jel­man lop­pu­kau­del­la pai­no­te­taan bi­o­lo­gis­ten on­gel­mien sel­vit­tä­mi­sen rin­nal­la ai­em­paa enem­män ym­pä­ris­tö­ta­lou­den, ju­ri­dii­kan ja yh­teis­kun­ta­tie­tei­den näkö­kul­mia.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je5/201430.5.2014