Jätevesiviikolla muistutettiin haja-asutusalueiden puhdistusvaatimuksista

Vie­lä on kak­si ke­sää ai­kaa lait­taa kiin­teis­tö­jen jäte­vesi­a­si­at kun­toon haja-asu­tus­a­lu­eil­la. Val­ta­kun­nal­li­sel­la jäte­vesi­vii­kol­la 12.-18. tou­ko­kuu­ta kan­nus­tet­tiin kiin­teis­tön­o­mis­ta­jia tar­kis­ta­maan jäte­vesi­jär­jes­tel­män­sä ja suun­nit­te­le­maan sen uu­dis­ta­mis­ta hy­vis­sä ajoin.

Seit­se­män­nen ker­ran jär­jes­tet­tyä jäte­vesi­viik­koa viet­ti­vät muun mu­as­sa ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö, Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus, maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö, Suo­men FISE pä­te­vät haja-asu­tuk­sen vesi­huol­lon suun­nit­te­li­jat (HaVeSu ry), Muo­vi­te­ol­li­suus ry, Kone­y­rit­tä­jien liit­to ry, Suo­men kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä­liit­to ry, Suo­men ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys­ten liit­to ry, Käy­mä­lä­seu­ra Huus­si ry, Suo­men Kun­ta­liit­to ja Suo­men Oma­koti­liit­to.

Jäte­ve­sien puh­dis­tus­vaa­ti­muk­set on täy­tet­tä­vä 15.3.2016 men­nes­sä. Noin 50-70 pro­sent­tia va­ki­tui­ses­ti asu­tuis­ta kiin­teis­töis­tä, jois­sa jäte­vesi kä­si­tel­lään kiin­teis­töl­lä, ei täy­tä vaa­ti­muk­sia. Haja-asu­tuk­sen jäte­ve­det ovat­kin suu­rin ve­sis­tö­jen fos­fo­ri­kuor­mit­ta­ja maa­ta­lou­den jäl­keen.

Kun­nol­la puh­dis­tet­tu jäte­vesi ei li­kaa omaa asuin­ym­pä­ris­töä, kai­vo­vet­tä eikä lähi­ve­siä. Näin vä­hen­ne­tään ve­sien re­he­vöi­ty­mis­tä ja haju­hait­to­ja. Hy­vän puh­dis­tuk­sen an­si­os­ta ulos­te­bak­tee­rit ei­vät ai­heu­ta hy­gi­ee­ni­siä on­gel­mia ei­vät­kä ter­veys­ris­ke­jä.

Kiin­teis­tön vesi- ja jäte­vesi­huol­lon rat­kai­sut pai­na­vat myös kiin­teis­tö­kau­pas­sa. Kun vesi- ja jäte­vesi­huol­to on hoi­det­tu kun­toon, asun­non myyn­ti­aika ly­he­nee, po­ten­ti­aa­li­nen os­ta­ja­kun­ta on laa­jem­pi ja myyn­ti­hin­ta voi­daan aset­taa kor­ke­am­mal­le. Jär­jes­tel­mät kan­nat­taa lait­taa hy­vis­sä ajoin kun­toon, jot­ta ne ei­vät ole kiin­teis­tö­kau­pan es­tee­nä sil­loin, kun myyn­ti tu­lee ajan­koh­tai­sek­si.

Jäte­vesi­jär­jes­tel­män uu­si­mi­nen haja-asu­tus­a­lu­eel­la kuu­luu koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen pii­riin.

Jos kiin­teis­tön­o­mis­ta­ja ei tie­dä, täyt­tää­kö jäte­vesi­jär­jes­tel­mä vaa­ti­muk­set, on hyvä päi­vit­tää kiin­teis­tön jäte­vesi­sel­vi­tys jäte­vesi­neu­vo­jan tai muun asi­an­tun­ti­jan avul­la.

Jos re­mont­ti on tar­peen, kan­nat­taa aluk­si tie­dus­tel­la kun­nan ra­ken­nus- tai ym­pä­ris­tö­val­von­nas­ta, onko alue tar­koi­tus saat­taa lähi­vuo­si­na vie­mä­ri­ver­kos­ton pii­riin. Haja­jäte­vesi­a­se­tuk­sen siir­ty­mä­kau­del­la to­teu­te­taan val­ta­kun­nal­lis­ta vie­mä­röin­ti­oh­jel­maa. Se lin­jaa vie­mä­röin­nin laa­jen­ta­mis­ta ase­ma­kaa­va-alu­ei­den ulko­puo­lel­la. Ta­voit­tee­na on muun mu­as­sa, ett­ei haja-asu­tus­a­lu­eil­la val­lit­se epä­tie­toi­suut­ta alu­een liit­tä­mi­ses­tä vie­mä­ri­ver­kos­toon. Siir­ty­mä­kau­den ai­ka­na vie­mä­röin­ti­hank­kei­ta voi to­teut­taa myös val­ti­on tu­el­la.

Jos liit­ty­mi­nen vie­mä­ri­ver­kos­toon ei ole mah­dol­lis­ta, voi sel­vit­tää mah­dol­li­suu­den kä­si­tel­lä jäte­ve­det yh­des­sä naa­pu­rin kans­sa.

Jäte­vesi­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen kan­nat­taa an­taa pä­te­vän suun­nit­te­li­jan teh­tä­väk­si. Mark­ki­noil­la on eri­lai­sia rat­kai­su­ja, jois­ta omal­le kiin­teis­töl­le so­vel­tu­vim­man va­lin­ta ei ole help­poa. Hyvä suun­nit­te­li­ja on si­tou­tu­nut toi­mi­maan riip­pu­mat­to­ma­na lai­te­val­mis­ta­jis­ta ja hän val­voo pro­jek­tis­sa kiin­teis­tön omis­ta­jan etua. Suun­nit­te­li­jan täy­tyy sel­vit­tää kun­nas­ta jär­jes­tel­mäl­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set. Hä­nen pi­tää myös esi­tel­lä suun­ni­tel­mas­sa usei­ta jäte­ve­sien kä­sit­te­ly­vaih­to­eh­to­ja sekä jär­jes­tel­män käyt­töä ja huol­toa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je5/201430.5.2014