HSY:n vesijohtoverkoston vuodot paremmin hallintaan

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut HSY käyn­nis­tää vesi­joh­to­ver­kos­ton alue­mit­tauk­sen, jota pi­de­tään yh­te­nä te­hok­kaim­mis­ta vesi­vuo­to­jen hal­lin­ta­ta­vois­ta. Mit­tauk­sel­la saa­ta­vien tie­to­jen pe­rus­teel­la 3000 kilo­met­riä pit­kän ver­kos­ton vesi­joh­to­vuo­dot ha­vai­taan ja vuo­to­jen pai­kan­nus- ja kor­jaus­toi­men­pi­teet pys­ty­tään koh­den­ta­maan oi­keil­le alu­eil­le.

HSY:n vesi­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­ja. Vuo­dot nos­ta­vat ta­lous­ve­den puh­dis­tus- ja ja­ke­lu­kus­tan­nuk­sia muun mu­as­sa li­sää­mäl­lä ener­gi­an­ku­lu­tus­ta ve­den pump­pauk­ses­sa ja kä­sit­te­lys­sä. Osa vuo­to­ve­des­tä pää­tyy jäte­vesi­vie­mä­riin ja edel­leen jäte­ve­den­puh­dis­ta­mol­le, mikä nos­taa puo­les­taan jäte­ve­den puh­dis­tus­kus­tan­nuk­sia. Vuo­dot hei­ken­tä­vät myös ve­den­ja­ke­lun toi­min­ta­var­muut­ta, ne ai­heut­ta­vat pai­ne­vaih­te­lui­ta ja vesi­kat­ko­ja. Vuo­to­ja ei voi­da mis­sään vält­tää ko­ko­naan, mut­ta nii­tä py­ri­tään hal­lit­se­maan, jot­ta vuo­ta­nut vesi­mää­rä py­syy koh­tuul­li­sen ma­ta­la­na.

Vesi­joh­to­ver­kos­ton alue­mit­taus­ta pi­de­tään yh­te­nä te­hok­kaim­mis­ta vuo­to­jen hal­lin­ta­ta­vois­ta. Eri­tyi­ses­ti yöl­li­sen ve­den­ku­lu­tus­ten seu­ran­ta on käyt­tö­kel­poi­nen työ­vä­li­ne vuo­to­vesi­mää­rän seu­raa­mi­seen. Alue­mit­tauk­ses­sa tie­tyl­le alu­eel­le tu­le­va ja siel­tä läh­te­vä vir­taa­ma mi­ta­taan, ja näi­den tie­to­jen pe­rus­teel­la voi­daan las­kea muun mu­as­sa alu­eel­li­nen ve­den­ku­lu­tus ja vuo­to­taso. Alue­mit­taus­jär­jes­tel­mäs­tä saa­ta­vien tie­to­jen pe­rus­teel­la vesi­joh­to­vuo­to­jen pai­kan­nus- ja kor­jaus­toi­men­pi­teet pys­ty­tään koh­den­ta­maan oi­keil­le alu­eil­le.

Täl­lä het­kel­lä HSY:ssä teh­tä­vät mit­tauk­set ei­vät ole riit­tä­vän kat­ta­via vuo­to­jen seu­ran­taan. Uu­des­sa, koko HSY:n jä­sen­kun­nat kat­ta­vas­sa alue­mit­taus­jär­jes­tel­mäs­sä tu­lee val­mii­na ole­maan noin 130 mit­taus­a­lu­et­ta, jois­sa on yh­teen­sä noin 360 mit­taus­pis­tet­tä.

Han­ke on osa HSY:n hal­li­tuk­sen 11.4.2014 hy­väk­sy­mää vesi­huol­lon in­ves­toin­ti­oh­jel­maa. Alue­mit­taus­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen ja käyt­töön­otto to­teu­te­taan vai­heit­tain vuo­si­na 2014-2019 ja hank­keen kus­tan­nus­ar­vio on noin 6,3 mil­joo­naa eu­roa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je5/201430.5.2014