Vesilaitoksissa otetaan käyttöön talousveden riskienhallintajärjestelmä

Suo­mi on ot­ta­mas­sa käyt­töön ta­lous­ve­den ris­kien­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män, jon­ka kes­kei­nen osa on ta­lous­vet­tä toi­mit­ta­vien vesi­lai­tos­ten laa­ti­ma kar­toi­tus ve­den laa­tua uh­kaa­vis­ta vaa­rois­ta. Kar­toi­tus kat­taa ta­lous­ve­den koko tuo­tan­to­ket­jun ve­den muo­dos­tu­mis­a­lu­eel­ta ku­lut­ta­jien vesi­ha­naan asti.

Ta­lous­ve­den ris­kien­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­sä tun­nis­te­taan ta­lous­ve­den laa­tua uh­kaa­vat vaa­rat, ar­vi­oi­daan nii­den mer­ki­tys­tä ja et­si­tään kei­no­ja hal­li­ta vaa­ro­ja. Sen avul­la py­ri­tään hal­lit­se­maan raa­ka­ve­den saas­tu­mi­sen ris­kit sekä ve­den kä­sit­te­lyyn, va­ras­toin­tiin, vesi­joh­to­ver­kos­ton ja­ke­luun ja kiin­teis­tö­vesi­jär­jes­tel­miin liit­ty­vät ris­kit. Ris­kien­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä pe­rus­tuu Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n vuon­na 2003 esit­te­le­mään ta­lous­ve­den tur­val­li­suus­suun­ni­tel­maan, Water Safety Plan (WSP), jon­ka ta­voit­tee­na on eh­käis­tä ta­lous­ve­des­tä ai­heu­tu­vat ter­veys­ris­kit mah­dol­li­sim­man var­hain.

Vesi­lai­tos­ten ja­ka­man ta­lous­ve­den laa­tu Suo­mes­sa täyt­tää hy­vin kaik­ki laa­tu­vaa­ti­muk­set. Vaa­ra­ti­lan­tei­ta kui­ten­kin sat­tuu eten­kin pie­nil­lä poh­ja­vet­tä käyt­tä­vil­lä vesi­lai­tok­sil­la. Juo­ma­ve­den saas­tu­mis­ta­paus­ten tark­kaa luku­mää­rää ei tie­de­tä, mut­ta nii­tä ar­vi­oi­daan ole­van vuo­sit­tain ai­na­kin yli kak­si­kym­men­tä. Esi­mer­kik­si vesi­joh­to­ver­kos­to­jen ikään­ty­mi­nen, luon­non ääri-il­mi­öt, ku­ten myrs­kyt ja niis­tä joh­tu­vat säh­kö­kat­kot sekä rank­ka­sa­teet ja niis­tä joh­tu­vat tul­vat voi­vat li­sä­tä ve­den laa­tua uh­kaa­vien vaa­ra­ti­lan­tei­den mää­rää tu­le­vai­suu­des­sa. Koko­nais­val­tai­nen ris­kien­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä pa­ran­taa vesi­huol­lon edel­ly­tyk­siä toi­mit­taa tur­val­lis­ta ja hyvä­laa­tuis­ta ta­lous­vet­tä kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

Lu­kui­sat alan toi­mi­jat ovat sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön (STM) joh­dol­la val­mis­tel­leet WSP-ris­kien­hal­lin­ta­työ­ka­lu­ja vesi­lai­tos­ten käyt­töön. Työ­ka­lu­jen koe­käyt­tö al­kaa kesä­kuus­sa, ja kaik­kien lai­tos­ten käy­tet­tä­vis­sä ne ovat vuo­den 2015 alus­sa. Alku­vai­hees­sa ris­kien­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män käyt­töön­otto on vesi­lai­tok­sil­le va­paa­eh­tois­ta.

Suu­ril­le vesi­lai­tok­sil­le on ke­hi­tet­ty verk­ko­poh­jai­nen WSP-työ­kalu, jol­la lai­tok­sen ris­kien­hal­lin­taa voi seu­ra­ta re­aa­li­ai­kai­ses­ti. Pie­nil­le lai­tok­sil­le ja vesi­o­suus­kun­nil­le on ke­hi­tet­ty Excel-työ­kalu. Ris­kien­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­sä vesi­lai­tok­sen hen­ki­lös­tö käy läpi koko ve­den­tuo­tan­to­ket­jun yh­des­sä kes­kei­sim­pien vi­ran­o­mais­ten kans­sa ja tun­nis­taa mer­kit­tä­vät vaa­ra­te­ki­jät. Ha­vai­tuil­le ris­keil­le mää­ri­tel­lään toi­men­pi­teet, joil­la ris­ki voi­daan pois­taa tai sitä pie­nen­tää. Vesi­lai­tos te­kee aika­tau­lu­te­tun toi­men­pide­oh­jel­man, joka aut­taa pää­tök­sen­te­os­sa ja re­surs­sien koh­dis­ta­mi­ses­sa. Ris­kien­hal­lin­nan toi­mi­vuut­ta seu­ra­taan ja val­vo­taan jat­ku­vas­ti. Jär­jes­tel­män myö­tä eri ris­kit ja ve­den­tuo­tan­to­ket­jun mah­dol­li­set hei­kot len­kit tun­ne­taan pa­rem­min ja hil­jai­nen tie­to saa­daan ke­rät­tyä tal­teen.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­je5/201430.5.2014