Vesihuolto 2014 -päivät 3.-4.6.2014 Finlandia-talossa

Vesi­huol­to­päi­vät ovat vuo­si­kym­men­ten ajan tar­jon­neet alan pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le kouluttautumis- ja tu­tus­tu­mis­foo­ru­min. Fin­lan­dia-ta­lol­la vesi­huol­toon saa myös poh­jois­mais­ta ulot­tu­vuut­ta, sa­man­ai­kai­ses­ti jär­jes­te­tään 9. Poh­jois­mai­nen juo­ma­vesi­kon­fe­rens­si 2.-4.6.2014. Ta­pah­tu­mil­la on yh­tei­siä esi­tyk­siä, jot­ka simultaanitulkataan suo­mek­si, eng­lan­nik­si ja ruot­sik­si.

 Ajan­koh­tai­sia ai­hei­ta Vesi­huol­to 2014 -päi­vien yli 50 esi­tyk­ses­tä ovat vesi­huol­to­laki sekä maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain muu­tok­set, nos­to­ja oh­jel­mas­ta mai­nit­see apu­lais­joh­ta­ja Mika Rontu, Vesi­lai­tos­yh­dis­tyk­ses­tä. Vesi­lai­tos­yh­dis­tys jär­jes­tää val­ta­kun­nal­li­set vesi­huol­to­päi­vät jo 58. ker­ran.

Uusi vesi­huol­to­laki sekä maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain muu­tok­set ovat mää­rä tul­la voi­maan syk­syl­lä 2014. Vesi­huol­to 2014 –päi­vil­le on ava­jais­pu­hu­jak­si kut­sut­tu vesi­huol­to­lain­sää­dän­nön muu­tos­ten ajan­ta­sai­ses­ta ti­lan­tees­ta ker­to­maan lain­sää­dän­tö­neu­vos Ant­ti Belinskij, maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ös­tä.

Vesi­huol­to­päi­vien oh­jel­man koor­di­noi­nut apu­lais­joh­ta­ja Mika Rontu, Vesi­lai­tos­yh­dis­tyk­ses­tä tii­vis­tää, että kes­kei­siä vesi­huol­to­la­kiin esi­tet­ty­jä muu­tok­sia oli­si­vat sään­nök­set häi­ri­ö­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mi­ses­ta, vesi­huol­lon eriyt­tä­mi­ses­tä kir­jan­pi­dos­sa, vesi­huol­to­lai­tok­sen toi­min­ta­ker­to­muk­ses­ta ja vesi­huol­lon tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Kiin­teis­tön liit­tä­mis­vel­vol­li­suut­ta lai­tok­sen ver­kos­toon lie­ven­net­täi­siin taa­ja­mien ulko­puo­lel­la.

Vesi­huol­to 2014 –päi­vien ava­jai­sis­sa hule­ve­siä kos­ke­vis­ta eri­tyi­sis­tä sään­nök­sis­tä maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lais­sa ker­too hal­li­tus­sih­tee­ri Erja Werdi, ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ös­tä. Maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lais­sa sää­det­täi­siin hule­ve­sien koko­nais­hal­lin­nas­ta. Kun­nan tu­li­si suun­ni­tel­la hule­ve­sien hal­lin­ta ja jär­jes­tää se ase­ma­kaa­va-alu­eel­la. Kun­ta voi­si myös pe­riä hule­ve­sien hal­lin­nas­ta mak­su­ja. Hule­ve­sien vie­mä­röin­nis­tä puo­les­taan sää­det­täi­siin vesi­huol­to­lais­sa, ker­too Mika Rontu, Vesi­lai­tos­yh­dis­tyk­ses­tä.

Vesi­huol­to­päi­vien eks­kur­si­ot jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lui­den kans­sa. Län­si-Es­poon run­ko­vesi­joh­don ra­ken­nus eks­kur­si­ol­la tu­tus­tu­taan run­ko­vesi­joh­to­hank­kee­seen, jol­la var­mis­te­taan Es­poon ve­den­ja­ke­lua ja siir­to­ka­pa­si­tee­tin riit­tä­vyyt­tä. Joh­to­lin­ja ra­ken­ne­taan pää­osin maa-asenteisesti valu­rau­ta­put­kis­ta, mut­ta Lep­pä­vaa­ran kal­li­o­tun­ne­li­o­suu­del­la put­ki­ma­te­ri­aa­li­na on te­räs. Vii­kin­mäen jäte­ve­den­puh­dis­ta­mol­la tu­tus­tu­taan HSY:n jäte­ve­den­puh­dis­ta­moil­la to­teu­tet­tui­hin ener­gi­an sääs­töön, tuo­tan­toon sekä bio­kaa­suun ja huk­ka­läm­mön hyö­dyn­tä­mi­seen liit­ty­viin hank­kei­siin. Esit­te­lys­sä Vii­kin­mäen 9.bi­o­lo­gi­nen kä­sit­te­ly­lin­ja, joka on käyt­töön­otto­vai­hees­sa. Kol­man­te­na eks­kur­si­on vaih­to­eh­to­na on Pit­kä­kos­ken ve­den­puh­dis­tus­lai­tos.

Vesi­huol­to­päi­vät on ol­lut Hel­sin­gis­sä ai­em­min vain yh­den ker­ran vuon­na 1986. Vuo­den mer­kit­tä­vim­pään ko­ti­mai­seen vesi­huol­to­alan ta­pah­tu­maan odo­te­taan 700 osal­lis­tu­jaa. Vesi­huol­to­ai­hei­ses­sa näyt­te­lyyn Fin­lan­dia-ta­lon aula­ti­lois­sa on tä­hän men­nees­sä il­moit­tau­tu­nut yh­teen­sä 90 näyt­teil­le­a­set­ta­jaa, ker­too apu­lais­joh­ta­ja Mika Rontu, Vesi­lai­tos­yh­dis­tyk­ses­tä. Vesi­huol­to­päi­vien oh­jel­ma ja il­moit­tau­tu­mi­set osoit­tees­ta www.vvy.fi

Vesi­huol­to 2014 -päi­vät 3.-4.6.2014 www.vvy.fi/Vesi­huol­to _2014

9. Poh­jois­mai­nen juo­ma­vesi­kon­fe­rens­si 2.-4.6.2014 www.vvy.fi/ndwc2014

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201428.4.2014