Mitä mieltä olet Itämeren tilan seurannasta?

Mi­ten Itä­me­ren ti­laa ja ih­mi­sen toi­min­nan vai­ku­tuk­sia pi­täi­si seu­ra­ta, jot­ta saam­me luo­tet­ta­vaa tie­toa me­ren ti­las­ta? Eh­do­tus Suo­men me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­man seu­ran­ta­oh­jel­mak­si on kuul­ta­va­na 23.5.2014 saak­ka. Seu­ran­taa hyö­dyn­ne­tään ar­vi­oi­ta­es­sa, mi­ten Suo­mi edis­tyy ta­voit­tees­saan me­ren hy­vän ti­lan saa­vut­ta­mi­sek­si.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ja ELY-kes­kuk­set ovat aset­ta­neet jul­ki­seen kuu­le­mi­seen ja lau­sun­noil­le luon­nok­sen Suo­men me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­man seu­ran­ta­oh­jel­mas­ta. Eh­do­tet­tu oh­jel­ma kat­taa Suo­men meri­a­lu­eet ran­nik­ko­vii­vas­ta Suo­men ta­lous­vyö­hyk­keen ulko­ra­jaan saak­ka. Seu­rat­ta­via koh­tei­ta ovat muun mu­as­sa Itä­me­ren luon­non moni­muo­toi­suus, vie­ras­la­jit, kau­pal­li­set kala­kan­nat, re­he­vöi­ty­mi­nen ja ra­vin­ne­kuor­mi­tus, ym­pä­ris­tön ja ih­mis­ra­vin­non epä­puh­tau­det sekä ros­kaan­tu­mi­nen.

Seu­ran­ta­oh­jel­man on mää­rä muo­dos­taa Suo­men me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­man toi­nen osa. Me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­man en­sim­mäi­ses­sä osas­sa (2012) on ar­vi­oi­tu me­ren nyky­tila sekä ase­tet­tu ta­voit­teet hy­vän ti­lan saa­vut­ta­mi­sek­si ja mit­ta­rit ti­lan seu­raa­mi­sek­si. Par­hail­laan on val­mis­teil­la myös me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­man kol­mas osa, toi­men­pide­oh­jel­ma, joka kä­sit­tää me­ren hy­vän ti­lan saa­vut­ta­mi­sek­si teh­tä­vät toi­met. Eh­do­tus toi­men­pide­oh­jel­mak­si tu­lee kuul­ta­vak­si ja lau­sun­noil­le syk­syl­lä 2014.

Kuu­le­mi­sen asia­kir­jat ovat:

Eh­do­tus Suo­men me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­man seu­ran­ta­oh­jel­mak­si(pdf)

Taus­ta-asia­kir­ja, jos­sa esi­tel­lään tar­ken­ta­vaa tie­toa suun­ni­tel­lus­ta seu­ran­ta­oh­jel­mas­ta: Suo­men me­ren­hoi­don seurantakasikirja (pdf)

Lau­sun­to­pyyn­tö luon­nok­ses­ta Suo­men me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­man seu­ran­ta­oh­jel­mak­si 4.4.2014 (pdf)

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201428.4.2014