YIT toteuttaa vesitornit Hyvinkäälle ja Jyväskylään

YIT on va­lit­tu to­teut­ta­maan vesi­tor­ni­u­ra­kat Hy­vin­kääl­le ja Jy­väs­ky­lään. Hy­vin­kään vesi­tor­niin to­teu­te­taan mit­ta­va pe­rus­kor­jaus ja Jy­väs­ky­lään to­teu­te­taan uusi vesi­tor­ni.

Hy­vin­kään Puo­li­mat­kan vuon­na 1968 ra­ken­net­tu vesi­tor­ni pe­rus­kor­ja­taan täy­del­li­ses­ti. Vesi­tor­ni on Lars Sonckin suun­nit­te­le­ma ja muo­dos­tu­nut maa­mer­kik­si Hy­vin­kääl­lä. Puo­li­mat­kan vesi­tor­nin pe­rus­kor­jaus on vaa­ti­va koh­de, sil­lä sen koko vas­taa kor­keu­del­taan noin 12-ker­rok­sis­ta ker­ros­ta­loa, ja ym­pä­röi­vä alue on luon­non­suo­je­lu­a­lu­et­ta. Vesi­tor­nin pe­rus­kor­jaus on val­mis ke­säl­lä 2015.

Jy­väs­ky­län Kan­gas­vuo­ren vesi­tor­nin ra­ken­ta­mi­nen on aloi­tet­tu huh­ti­kuus­sa ja sen ar­vi­oi­daan val­mis­tu­van lop­pu­vuo­des­ta 2014. Uu­des­ta vesi­tor­nis­ta tu­lee noin 10 met­riä ai­em­paa vesi­tor­nia ma­ta­lam­pi, mut­ta vesi­säi­li­ön ti­la­vuus on kas­va­tet­tu 2000 kuu­ti­os­ta 2500 kuu­ti­oon va­rau­tu­en asuin­a­lu­ei­den kas­vuun.

YIT on eri­kois­tu­nut vaa­ti­viin vesi­huol­lon lai­tos­ra­ken­ta­mi­sen koh­tei­siin. YIT:n pit­kä his­to­ria vesi­huol­lon ke­hit­tä­mi­ses­tä ulot­tuu vuo­teen 1912, jol­loin ruot­sa­lai­nen AIB (AB Allmänna Ingeniörsbyrån) pe­rus­ti Hel­sin­kiin toi­mi­pis­teen. AIB (ny­kyi­nen YIT) to­teut­ti Suo­mes­sa Por­voon en­sim­mäi­sen vesi­tor­nin, teki poh­ja­vesi­tut­ki­muk­sia, suun­nit­te­li ja to­teut­ti vesi­lai­tok­sia ja lin­noi­tus­töi­hin liit­ty­viä kai­von­ra­ken­nus­u­ra­koi­ta. Nyt ra­ken­net­ta­vat vesi­tor­nit ovat YIT:lle jär­jes­tyk­ses­sään 116. (Jy­väs­kylä) ja 117. (Hy­vin­kää).

Kuva: Hau­ki­lah­den vesi­tor­ni Es­poos­sa.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201428.4.2014