Helsingin talousvesi hyvälaatuista

Hel­sin­gis­sä ja­et­ta­va ta­lous­vesi oli edel­tä­vien vuo­sien mu­kai­ses­ti laa­dul­taan hy­vää vuon­na 2013. Vesi täyt­ti kaik­ki sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön ta­lous­vesi­a­se­tuk­sen (461/2000) ta­lous­ve­den laa­dul­le aset­ta­mat laa­tu­vaa­ti­muk­set sekä laa­tu­suo­si­tuk­set lä­hes kai­kis­sa näyt­teis­sä.

Hel­sin­gin kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­o­sas­to val­voo Hel­sin­kiin toi­mi­te­tun ta­lous­ve­den laa­tua ja näy­te­mää­rien to­teu­tu­mis­ta. Val­von­nal­la var­mis­te­taan Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut -kun­ta­yh­ty­män ta­lous­ve­den val­mis­tuk­seen ja ja­ke­luun liit­ty­vän val­von­ta­tut­ki­mus­oh­jel­man to­teu­tu­mi­nen. Näyt­teen­o­tos­ta ja näyt­tei­den tut­ki­muk­sis­ta vas­taa MetropoliLab Oy, joka tuot­taa la­bo­ra­to­ri­o­pal­ve­lui­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun yh­teis­työ­kun­nil­le.

Ta­lous­vesi­näyt­teis­tä tut­ki­taan eri­lais­ten mik­ro­bien mää­riä ku­ten koliformiset bak­tee­rit sekä ke­mi­al­li­sia muut­tu­jia ku­ten rau­ta- ja nit­riit­ti­pi­toi­suus. Li­säk­si seu­ra­taan ve­den ais­tin­va­rais­ta laa­tua (väri, maku ja haju). Hel­sin­kiin toi­mi­te­tus­ta ta­lous­ve­des­tä otet­tiin vuon­na 2013 yh­teen­sä 472 val­von­ta­näy­tet­tä, jois­ta 14:sta tut­kit­tiin li­säk­si mm. ras­kas­me­tal­le­ja ja tor­jun­ta-ai­nei­ta. Li­säk­si otet­tiin kah­dek­san uu­sin­ta­näy­tet­tä tut­ki­mus­tu­lok­sien var­men­ta­mi­sek­si laa­tu­suo­si­tus­ar­vo­jen yli­tyt­tyä.

Val­von­ta­tut­ki­muk­sis­sa kaik­ki ta­lous­ve­den mik­ro­bi­o­lo­gi­set ja ke­mi­al­li­set laa­tu­vaa­ti­muk­set täyt­tyi­vät tut­kit­tu­jen näyt­tei­den osal­ta sekä laa­tu­suo­si­tuk­set lä­hes kaik­kien näyt­tei­den osal­ta.

Ta­lous­ve­den mik­ro­bi­o­lo­gi­sis­sa laa­tu­vaa­ti­mus­tut­ki­muk­sis­sa ei to­det­tu suo­lis­to­pe­räi­siä Escherichia coli -bak­tee­rei­ta eikä enterokokkibakteereita. Mik­ro­bi­o­lo­gi­sis­sa laa­tu­suo­si­tus­tut­ki­muk­sis­sa to­det­tiin yksi koliformisten bak­tee­rei­den mää­rän yli­tys. Uu­sin­ta­näyt­tees­sä koliformisia bak­tee­rei­ta ei kui­ten­kaan enää to­det­tu.

Ke­mi­al­li­siin laa­tu­vaa­ti­muk­siin si­säl­ty­vä ve­den nit­riit­ti­pi­toi­suu­den enim­mäis­mää­rä ei ylit­ty­nyt yh­des­sä­kään näyt­tees­sä. Laa­jem­mis­sa tut­ki­muk­sis­sa ke­mi­al­li­set laa­tu­vaa­ti­muk­set täyt­tyi­vät myös ras­kas­me­tal­lien sekä tor­jun­ta-ai­nei­den osal­ta. Jat­ku­vas­sa val­von­nas­sa laa­tu­suo­si­tuk­set täyt­tyi­vät kai­kis­sa näyt­teis­sä ammoniumin, man­gaa­nin, pH-lu­vun ja säh­kön­joh­ta­vuu­den osal­ta.

Ke­mi­al­li­set laa­tu­suo­si­tuk­set ylit­tyi­vät jois­sa­kin näyt­teis­sä ve­den rau­ta­pi­toi­suu­den joh­dos­ta. To­den­nä­köi­siä syi­tä rau­dan laa­tu­suo­si­tus­ar­vo­jen yli­tyk­siin ovat pai­ne­is­ku­jen ir­rot­ta­mat sa­os­tu­mat put­kis­tois­sa (vir­taus­suun­nan vaih­tu­mi­set) ja vä­häi­set vir­taa­mat. Li­säk­si to­det­tiin muu­ta­mia kor­kei­ta väri- ja sa­meus­ar­vo­ja, jot­ka myös yleen­sä joh­tu­vat ve­den kor­ke­as­ta rau­ta­pi­toi­suu­des­ta.

Val­von­ta­tut­ki­muk­sis­sa to­det­tiin yksi Hel­sin­kiin toi­mi­te­tul­le ta­lous­ve­del­le omi­nai­ses­ta laa­dus­ta poik­ke­a­va maku­vir­he. Haju­vir­hei­tä Hel­sin­gin ta­lous­ve­des­sä ei to­det­tu.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201428.4.2014