Rajavesistöille suomalais-venäläinen riskienhallintaohjelma

Suo­men ja Ve­nä­jän raja­ve­sis­töil­le val­mis­tel­laan yh­teis­tä ris­kien­hal­lin­ta­oh­jel­maa tul­va- ja kui­vuus­kau­sien va­ral­ta. Maat pi­ti­vät yh­tei­sen tul­va­se­mi­naa­rin Imat­ral­la 15.4.2014. Ko­mis­si­on asi­an­tun­ti­ja­työ­ryh­mät ko­koon­tui­vat sa­mas­sa yh­tey­des­sä 14.–16.4.2014.

Raja­ve­sis­tö­yh­teis­työ­tä Suo­men ja Ve­nä­jän kes­ken on har­joi­tet­tu jo vii­si­kym­men­tä vuot­ta. Mai­den vä­li­nen raja­ve­sis­tö­so­pi­mus alle­kir­joi­tet­tiin 24.4.1964. Tär­keim­pä­nä yh­teis­työ­e­li­me­nä on yh­tei­nen suomalais-ve­nä­läi­nen raja­ve­sis­tö­jen käyt­tö­ko­mis­sio, joka ko­koon­tuu vuo­sit­tain. Ko­mis­si­on alai­suu­des­sa toi­mi­vat vesi­va­ro­jen koko­nais­käy­tön työ­ryh­mä ja ve­sien­suo­je­lu­työ­ryh­mä, jot­ka nyt ko­koon­tui­vat Imat­ral­la.

Raja­ve­sis­tö­yh­teis­työ on kes­tä­nyt eri­lai­set suh­dan­teet ja kum­man­kin val­ti­on koh­dal­le tul­leet suu­ret muu­tok­set. Yh­teis­työ mai­den vä­lil­lä on hy­vin käy­tän­nön­lä­heis­tä. Vuo­sien var­rel­la maat ovat löy­tä­neet hy­viä rat­kai­su­ja ve­sis­tö­jen tasa­puo­li­seen käyt­töön, suo­je­luun ja kala­kan­to­jen hoi­toon. Esi­merk­ki­nä työn tu­lok­sis­ta on tul­va- ja kui­vuus­ti­lan­teis­ta ai­heu­tu­vien hait­to­jen ja va­hin­ko­jen vä­hen­tä­mi­nen mo­lem­mis­sa mais­sa Sai­maan ja Vuok­sen yh­tei­sen juok­su­tus­sään­nön avul­la.

Mo­lem­mis­sa mais­sa yh­teis­työ näh­dään kan­sain­vä­li­ses­ti­kin erin­o­mai­se­na esi­merk­ki­nä yh­tei­ses­tä raja­ve­sis­tö­jen hoi­dos­ta. So­pi­muk­sen täy­tän­töön­pa­nos­ta saa­tu­ja ko­ke­muk­sia on hyö­dyn­net­ty kan­sain­vä­li­sen vesi­oi­keu­den laa­ti­mi­ses­sa ku­ten myös mal­li­na mui­den­kin mai­den kah­den­vä­li­sen raja­ve­sis­tö­yh­teis­työn suun­nit­te­lus­sa. Yh­teis­työs­sä ovat mu­ka­na hal­lin­non edus­ta­jien ja eri­tyis­a­lo­jen asi­an­tun­ti­joi­den li­säk­si myös si­dos­ryh­mät ja toi­min­nan­har­joit­ta­jat.

Yh­tei­siä raja­ve­sis­tö­jä mail­la on 19, jois­ta mer­kit­tä­vim­mät ovat Vuok­sen ja Paats­joen ve­sis­töt. Yh­teis­työ kat­taa vesi­ta­lou­den kaik­ki alat: vesi­voi­man, ve­sis­tön sään­nös­te­lyn, ra­ken­ta­mi­sen, ve­sien­suo­je­lun, vesi­lii­ken­teen ja kala­ta­lou­den. Vii­me vuo­si­na työ­tä on suun­nat­tu tul­va- ja kui­vuus­ris­kien hal­lin­taan, il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sien ar­vi­oin­tiin sekä ve­sien­hoi­toon. Va­el­lus­kala­kan­to­jen pa­laut­ta­mi­sek­si raja­ve­sis­töi­hin on me­neil­lään usei­ta yh­tei­siä yh­teis­työ­hank­kei­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201428.4.2014