PSS ry jatkaa Itämeren rantojen roskien seurantaa

Pidä Saa­ris­to Siis­ti­nä ry:n EU-rahoitteinen, kak­si­vuo­ti­nen MARLIN-pro­jek­ti päät­tyi vuo­den­vaih­tees­sa. Pro­jek­tis­sa Itä­me­ren ran­to­jen ros­kaan­tu­mis­ta tut­ki­vat myös Ruot­si, Viro ja Lat­via. Nyt PSS ry jat­kaa ran­ta­ros­kan tut­ki­mis­ta omin va­roin, sil­lä tie­toa me­ren ros­kaan­tu­mi­ses­ta tar­vi­taan.

Suo­men, Ruot­sin, Vi­ron ja Lat­vi­an yh­tei­sen MARLIN-pro­jek­tin tu­lok­set oli­vat Suo­men kan­nal­ta hä­lyt­tä­viä. Tut­ki­mus­mais­ta Suo­men ran­noil­ta löy­tyi eni­ten ros­kaa ja eni­ten muo­via. Jopa 75 pro­sent­tia koko­nais­ros­ka­mää­räs­tä oli muo­via, kun koko pro­jek­tin vas­taa­va luku oli 62.

Kah­den vuo­den ai­ka­na tut­ki­mus­sii­vouk­sia teh­tiin yh­dek­säl­lä suo­ma­lai­sel­la ran­nal­la kol­mes­ti vuo­des­sa. PSS ry:n pro­jek­ti­pääl­lik­kö Han­na Haak­si ker­too, että yh­dis­tys päät­ti EU-ra­hoi­tuk­sen lop­pu­mi­sen jäl­keen jat­kaa seu­ran­taa Suo­mes­sa omin va­roin il­man eril­lis­ra­hoi­tus­ta.

– Kak­si vuot­ta on lii­an ly­hyt aika ran­to­jen ros­kaan­tu­mi­sen seu­ran­taan. Mei­dän tu­lee muun mu­as­sa jat­kos­sa sel­vit­tää, vä­he­ne­vät­kö ros­kat ran­noil­la sii­vous­ten jat­ku­es­sa, vai ajau­tuu­ko nii­tä jat­ku­vas­ti esi­mer­kik­si me­rel­tä li­sää. Kos­ka Suo­men muo­vi­ros­kan osuus oli niin suu­ri, ha­lu­am­me tut­kia eri­tyi­ses­ti sitä li­sää, Han­na Haak­si sa­noo.

Pro­jek­ti kul­kee edel­leen MARLIN-ni­mel­lä ja sii­vot­ta­vat ran­nat ovat sa­mat, sa­moin pai­kal­li­set sii­vous­tii­mit. En­sim­mäi­nen tut­ki­mus­sii­vous suo­ri­tet­tiin 7.4. Pa­rai­sil­la Mustfinnen ran­nal­la.

– Myös Ruot­sis­sa ja Vi­ros­sa jat­ke­taan tut­ki­muk­sia en­ti­seen ta­paan, mut­ta näis­sä mais­sa tut­ki­muk­siin on myön­net­ty val­ti­on ta­hol­ta ta­lou­del­lis­ta tu­kea. Suo­mes­sa­kin ym­pä­ris­tö­vi­ran­o­mai­set tu­le­vat mah­dol­li­ses­ti jos­sain mää­rin käyt­tä­mään tut­ki­mus­tu­lok­si­am­me. Esi­mer­kik­si EU:n meri­stra­te­gi­a­di­rek­tii­vis­sä ros­kaan­tu­mi­nen on yksi ym­pä­ris­tön hy­vän ti­lan ku­vaa­jis­ta, ja ros­kaan­tu­mi­sen eh­käi­sy ja tut­ki­mus on kir­jat­tu Itä­me­ren suo­je­lu­ko­mis­si­on vuon­na 2015 val­mis­tu­vaan toi­min­ta­oh­jel­maan, Han­na Haak­si ker­too.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201428.4.2014