Kalatiet yksin eivät riitä – myös alasvaellus turvattava

Riis­ta- ja kala­ta­lou­den tut­ki­mus­lai­tok­sen (RKTL) tut­ki­muk­sen mu­kaan lo­hen va­el­lus­poi­kas­ten alasvaelluksessa ra­ken­ne­tuil­la joil­la esiin­tyy mer­kit­tä­viä on­gel­mia. Ra­ken­net­tu­jen jo­kien va­el­lus­kala­kan­to­jen kes­tä­vä el­vyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää kala­tei­den ohel­la poi­kas­ten alasvaelluskuolleisuuden vä­hen­tä­mis­tä.

Voi­ma­lai­tos­ym­pä­ris­tös­sä kes­kei­siä lo­hen­poi­kas­ten alasvaelluksen on­gel­mia ovat va­el­luk­sen hi­das­tu­mi­nen, jou­tu­mi­nen pe­to­jen saa­liik­si, kuol­lei­suus tur­bii­nei­hin sekä ka­lo­jen va­hin­goit­tu­mi­nen ja stres­saan­tu­mi­nen. On­gel­mat ko­ros­tu­vat ja poi­kas­ten kuol­lei­suus voi kas­vaa erit­täin suu­rek­si, kun jo­es­sa on usei­ta voi­ma­lai­tos­pa­to­ja. Alasvaellusongelmien ja va­el­lus­poi­kas­ten kuol­lei­suu­den vä­hen­tä­mi­sek­si poi­ka­set pi­tää tar­vit­ta­es­sa pys­tyä oh­jaa­maan no­pe­as­ti ja te­hok­kaas­ti tur­bii­nit kier­tä­vää reit­tiä pit­kin voi­ma­lai­tok­sen ala­puo­lel­le.

Suo­mes­sa alasvaellusrakenteiden hyö­dyn­tä­mi­ses­tä ja käy­tös­tä ei ole ko­ke­mus­ta käy­tän­nös­sä lain­kaan, mut­ta maa­il­mal­la va­el­lus­poi­kas­ten oh­jaa­mi­seen on ke­hi­tet­ty mo­nia rat­kai­su­ja. Poi­ka­sia oh­ja­taan ta­val­li­ses­ti voi­ma­lai­tos­ten ylä­ka­na­viin asen­net­tu­jen oh­jaus­ra­ken­tei­den, ku­ten välppien ja eri­lais­ten aita­ra­ken­tei­den, sekä voi­ma­lai­tos­ten tur­bii­nit ohit­ta­van alasvaellusreitin yh­dis­tel­mil­lä. Var­si­nai­se­na alasvaellusreittinä voi­vat toi­mia muun mu­as­sa put­ki­ra­ken­teet, rän­nit, nou­su­ka­lo­ja var­ten teh­dyt kala­tiet sekä sään­nös­te­ly­pa­dot.

Alasvaellusrakenteiden suun­nit­te­lun tu­lee jo­kai­sel­la pa­dol­la pe­rus­tua ky­sei­sen koh­teen omi­nai­suuk­siin, ku­ten vir­taus­olo­suh­tei­siin. Yleis­pä­te­vää, kaik­kiin koh­tei­siin so­vel­tu­vaa rat­kai­sua ei ole on­nis­tut­tu ke­hit­tä­mään. Alasvaellukseen liit­ty­vien on­gel­mien huo­mi­oi­mi­nen li­sää ra­ken­net­tu­jen jo­kien va­el­lus­kala­kan­to­jen el­vyt­tä­mis­pyr­ki­mys­ten haas­tei­ta ja kus­tan­nuk­sia. On­gel­mien vä­hen­tä­mi­nen on kui­ten­kin vält­tä­mä­tön­tä, jos va­el­lus­kala­kan­to­ja ha­lu­taan el­vyt­tää te­hok­kaas­ti.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201428.4.2014