Asukaskysely Lappeenrannan jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista

Lap­peen­ran­nan jäte­ve­sien kä­sit­te­lyn ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti­hank­kees­sa esi­te­tyis­tä vaih­to­eh­dois­ta teh­tiin asu­kas­ky­se­ly hel­mi­kuus­sa 2014. Ky­se­ly suun­nat­tiin Lap­peen­ran­nan, Jout­se­non ja Imat­ran sekä nii­den lähi­a­lu­ei­den va­ki­nai­sil­le ja loma-asuk­kail­le. Säh­köi­sen lo­ma­ke­ky­se­lyn avul­la ky­sel­tiin asuk­kai­den mie­li­pi­tei­tä hank­keen vai­ku­tuk­sis­ta ih­mis­ten elin­o­loi­hin ja viih­ty­vyy­teen. Asuk­kail­ta toi­vot­tiin nä­ke­myk­siä myös alu­ei­den vir­kis­tys­käyt­töön, ku­ten ka­las­tuk­seen, ret­kei­lyyn ja ve­nei­lyyn.

Asu­kas­ky­se­lyyn vas­ta­si 450 hen­ki­löä. Suu­rin osa vas­taa­jis­ta oli Rakkolanjoki-vaih­to­eh­don kan­nal­la ja eni­ten vas­tauk­sia saa­tiin Sai­maan ran­ta-alu­ei­den lä­hei­syy­des­sä asu­vil­ta.

Asu­kas­ky­se­lys­sä oli va­lit­ta­va­na nel­jä eri vaih­to­eh­toa jäte­ve­sien pur­ku­pai­kak­si. Noin 65 pro­sent­tia tä­hän ky­sy­myk­seen vas­tan­neis­ta va­lit­si Rakkolanjoen par­haim­pa­na vaih­to­eh­to­na. Vuok­si pur­ku­pai­kan vaih­to­eh­to­na ja­koi myön­tei­ses­ti ja kiel­tei­ses­ti suh­tau­tu­vat lä­hes ta­san. Mi­kään kol­mes­ta vaih­to­eh­dos­ta, jois­sa pur­ku­paik­ka­na oli­si ol­lut ete­läi­nen Sai­maa, ei ol­lut vas­taa­jien mie­leen. Sama nä­ke­mys tuli esiin si­dos­ryh­mil­le jär­jes­te­tys­sä kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa tam­mi­kuus­sa.

Ky­se­lyn vas­taa­jat edel­lyt­ti­vät uu­den puh­dis­ta­mon tuot­ta­man jäte­ve­den laa­dun ole­van ensi­luok­kais­ta ja puh­dis­ta­mon so­vel­ta­van uut­ta tek­no­lo­gi­aa. Kaik­ki ky­se­lyyn vas­taa­jat oli­vat val­mii­na ko­rot­ta­maan jäte­vesi­mak­su­aan vä­hin­tään 25 pro­sen­til­la ja jopa nel­jän­nes vas­taa­jis­ta oli val­mis kak­sin­ker­tais­ta­maan omaa jäte­vesi­mak­su­aan tiu­kim­mat­kin laa­tu­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vän puh­dis­ta­mon ra­hoit­ta­mi­sek­si.

Alku­vuon­na jär­jes­tet­tiin li­säk­si kak­si ryh­mä­työ­ti­lai­suut­ta, joi­hin kut­sut­tiin mu­kaan hank­keen kan­nal­ta kes­kei­siä si­dos­ryh­miä, ku­ten asu­kas­yh­dis­tys­ten, vesi­osa­kas­kun­tien ja mat­kai­lun edus­ta­jia. Vuo­ro­vai­ku­tus­ta eri int­res­si­ta­ho­jen kans­sa voi­daan pi­tää näin eri ta­voin to­teu­tet­tu­na hy­vin otok­sel­li­ses­ti kat­ta­va­na. Asu­kas­ky­se­ly ja ryh­mä­työ­ta­paa­mi­set pal­ve­li­vat myös hank­kees­ta tie­dot­ta­mis­ta.

YVA-me­net­te­lyn toi­nen vai­he, YVA-se­los­tus val­mis­tuu ke­vään 2014 ai­ka­na. Kaakkois-Suo­men ELY-kes­kus lait­taa YVA-se­los­tuk­sen näh­tä­vil­le ke­sän ajak­si, jol­loin kai­kil­la joi­hin han­ke vai­kut­taa, on mah­dol­li­suus ker­toa mie­li­pi­teen­sä asi­as­ta. YVA-me­net­te­ly päät­tyy syk­syn 2014 ai­ka­na, jon­ka jäl­keen on teh­tä­vä pää­tös jäte­vesi­rat­kai­sus­ta.

Vesi­ta­lou­den uu­tis­kir­jeHuh­ti­kuu 201428.4.2014